tel.: 210 3613836

Δικηγορικό Γραφείο

Αρχική Υπηρεσίες Εμπορικού Δικαίου Εμπορικό Σήμα Αντιγραφή εμπορικού σήματος

Αντιγραφή εμπορικού σήματος

Η αντιγραφή σήματος αποτελεί συνήθη πρακτική "ανήθικων" επιχειρηματιών που προσπαθούν να επιβιώσουν με ανήθικα μέσα. Στο σημερινό κόσμο των ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης ολοένα αυξανόμενα είναι δυστυχώς τα περιστατικά παράνομης αντιγραφής εμπορικού σήματος ή αντιγραφής λογοτύπου, ιδιαίτερα μάλιστα αν το εμπορικό σήμα χαίρει αναγνωρισιμότητας και φήμης. Η κλοπή εμπορικού σήματος ή η κλοπή λογοτύπου πολλές φορές φτάνει –με μικρές παραλλαγές- και σε επίπεδο κατοχύρωσης στο Υπουργείου Ανάπτυξης. Νομικά τα περιστατικά παράνομης αντιγραφής σήματος αντιμετωπίζονται με άσκηση ανακοπής σε επίπεδο Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων ή με άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ή αγωγής στα πολιτικά δικαστήρια δυνάμει των διατάξεων του αθεμίτου ανταγωνισμού.  

Αντιγραφή εμπορικού σήματος

Η αντιγραφή σήματος αποτελεί κλοπή βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ο δικαιούχος κατοχυρωμένου εμπορικού σήματος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές χωρίς άδειά του σημείο το οποίο, λόγω της ταυτότητας, ή της ομοιότητάς του, με το δικό του προγενέστερα κατοχυρωμένο σήμα και της ταυτότητας ή ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών που καλύπτονται από αμφότερα τα σήματα, δημιουργεί κίνδυνο σύγχυσης, περιλαμβανομένου και του κινδύνου συσχέτισης στο καταναλωτικό κοινό.

αντιγραφη εμπορικου σηματος

Ειδικότερα, ως αντιγραφή εμπορικού σήματος νοείται η χρήση ενός σήματος με ιδιαίτερη ομοιότητα με προγενέστερο σήμα. Κατά πόσον υφίσταται πράγματι αντιγραφή εμπορικού σήματος ή αντιγραφή λογοτύπου κρίνεται αφενός από την οπτική και ηχητική εντύπωση των δύο σημάτων, επί δε λεκτικών σημάτων και από την εννοιολογική εντύπωση, σε κάθε δε περίπτωση από τη συνολική εντύπωση των δύο σημάτων, και αφετέρου από το κατά πόσο μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις μέσους καταναλωτές σχετικά με την προέλευση των προϊόντων ή αντικειμένων εμπορίας, εάν δηλαδή ο μέσος καταναλωτής παρατηρώντας το μεταγενέστερο σήμα  μπορεί να θεωρήσει ότι τούτο προέρχεται από την επιχείρηση του δικαιούχου του προγενέστερου σήματος (βλ. ΑΠ 1604/2003 ΕλλΔνη 2004.807).

Σε εθνικό επίπεδο, κατά την περίπτωση που ένα εμπορικό σήμα γίνει εν τέλει δεκτό με απόφαση του αρμόδιου εξεταστή της Υπηρεσίας Σημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, τυχόν αντιρρήσεις από τρίτα μέρη λόγω αντιγραφής εμπορικού σήματος ή αντιγραφής λογοτύπου παλαιότερου δικού τους, μπορεί να εγερθούν με τη μορφή ανακοπής. Σε αυτήν την περίπτωση, ασκείται σχετικό δικόγραφο ανακοπής ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της αποφάσεως του εξεταστή που κάνει δεκτό το ως άνω σήμα. Κατά δε τη συζήτηση της ανακοπής, η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων εξετάζει κατά πόσον λόγω του ταυτοσήμου του ή της ομοιότητας με το προγενέστερο σήμα και/ή του ταυτοσήμου ή της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσδιορίζουν τα δύο σήματα, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού. Ο κίνδυνος σύγχυσης περιλαμβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισης με το προγενέστερο σήμα.

Εάν δε, το προγενέστερο σήμα χαίρει ιδιαίτερης φήμης, γίνεται δεκτό ότι συντρέχει κίνδυνος σύγχυσης των δύο σημάτων ακόμη κι εάν το μεταγενέστερο σήμα ταυτίζεται ή ομοιάζει με το προγενέστερο σήμα αλλά πρόκειται να καταχωρισθεί για προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν ομοιάζουν με αυτές για τις οποίες έχει καταχωρισθεί το προγενέστερο σήμα, με την αιτιολογία ότι η χρησιμοποίηση, χωρίς εύλογη αιτία του μεταγενέστερου σήματος, θα προσπόριζε αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος, ή θα έβλαπτε τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη.

Εάν, από την εξέταση της ανακοπής, προκύψει ότι η καταχώριση του σήματος δεν μπορεί να γίνει δεκτή για το σύνολο ή μέρος των προϊόντων ή υπηρεσιών που αυτό διακρίνει, η δήλωση απορρίπτεται είτε στο σύνολό της ή εν μέρει για συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Σε αντίθετη περίπτωση η ανακοπή απορρίπτεται και η δήλωση κατάθεσης γίνεται δεκτή και αμετακλήτως.

Τέλος, κατά απορριπτικής απόφασης επί ανακοπής προβλέπεται το ένδικο βοήθημα της προσφυγής εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της απορριπτικής αποφάσεως. Παράλληλα, στο δικαιούχο σήματος παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων κατά τις διατάξεις του αθέμιτου ανταγωνισμού και του νόμου περί σημάτων, προς άρση της προσβολής ήδη κατοχυρωμένου σήματος από τρίτον και παράλειψή της στο µέλλον, καθώς και επιδίκαση σχετικής αποζημίωσης.

Σε κοινοτικό ή διεθνές επίπεδο, τρίτα μέρη δικαιούνται να εγείρουν αντιρρήσεις λόγω απομίμησης του προγενέστερου δικού τους σήματος, οι οποίες επιλύονται συναινετικά μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών ή με την άσκηση ανακοπής (opposition). Η ανακοπή ασκείται εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της αίτησης του μεταγενέστερου σήματος. Η άσκηση ανακοπής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεπάγεται και καταβολή του τέλους ανακοπής. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, η εκάστοτε αρμόδια αρχή θα κρίνει εάν όντως από τη συγκριτική ενόραση των δύο σημάτων δημιουργείται κίνδυνος σύγχυσης στο καταναλωτικό κοινό και αναλόγως θα διατάξει την απόρριψη της ασκηθείσας ανακοπής ή την απόρριψη της αίτησης του μεταγενέστερου σήματος. Για την παροχή προστασίας διεθνούς καταχώρισης στην Ελληνική Επικράτεια, αρμόδια να αποφασίσει είναι η Υπηρεσία Σημάτων.

Για δικαστική προστασία μετά από αντιγραφή σήματος ή κλοπώ επωνυμίας καλέστε τη δικηγόρο Αθηνών Όλγα Ντόβα στο 210 3613836.