tel.: 210 3613836

Δικηγορικό Γραφείο

Αρχική Υπηρεσίες Αστικού Δικαίου Τροχαία Ατυχήματα Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα

Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα

Κατά την περίπτωση θανάτωσης προσώπου λόγω θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος, τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου ΑΚ 928, σύμφωνα με την οποία «Σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλει (1) τα νοσήλια και (2) τα έξοδα της κηδείας σ' εκείνον που κατά το νόμο βαρύνεται μ' αυτά. Έχει επίσης την υποχρέωση να αποζημιώσει εκείνον που κατά το νόμο είχε δικαίωμα να απαιτεί από το θύμα διατροφή ή παροχή υπηρεσιών.». 

Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα

αποζημιωση θανατηφορο τροχαιοΔεν ενδιαφέρει εάν ο θάνατος επήλθε κατά τον χρόνο του ατυχήματος ή μεταγενέστερα. Επομένως, στην προκειμένη περίπτωση, ο δικαιούχος έχει αξίωση αποζημίωσης για τα έξοδα κήδευσης του τεθνεώτος και τυχόν έξοδα νοσηλίας έως το θάνατο αυτού. Περαιτέρω, γεννάται η (3)αξίωση αποζημίωσης λόγω στέρησης διατροφής στα πρόσωπα των α) του συζύγου ή του εν διαστάσει συζύγου κατά την ΑΚ 1391, β) του νόμιμου εκουσίως ή δικαστικώς αναγνωρισμένου τέκνου, γ) των γονέων κατά τα ΑΚ 1485 επ. και δ) των αδελφών του αποβιώσαντος κατά την ΑΚ 1504. Ως διάρκεια καταβολής της αποζημιώσεως λογίζεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο πιθανολογείται ότι ο αποβιώσας θα ήταν υπόχρεος διατροφής του δικαιούχου με ακρότατο χρονικό σημείο τη λήξη της διάρκειας ζωής αυτού. Στο πρόσωπα δε του συζύγου και των τέκνων γεννάται και η αξίωση αποζημίωσης λόγω στέρησης υπηρεσιών που παρείχε ο αποβιώσας κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Επιπλέον, σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, ανεξάρτητα από την αποζημίωση για την περιουσιακή ζημία, το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει εύλογη αποζημίωση λόγω της ταλαιπωρίας που θα υποστεί ο ζημιωθείς-παθών από την προσβολή των μη περιουσιακών αγαθών του (Ζωής, υγείας, ελευθερίας, τιμής,κλπ), αποζημίωση η οποία ονομάζεται «χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης». Σε περίπτωση δε θανάτωσης προσώπου, η χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης λαμβάνει τη μορφή της «χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης» και χορηγείται πλέον στην οικογένεια του θύματος.

Ειδικότερα, σκοπός της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης είναι η ηθική παρηγορία και η ψυχική ανακούφιση του παθόντα, η οποία αντιδιαστέλλεται προς την περιουσιακή ζημία. Επιδικάζεται δε μετά από αίτηση του δικαιούχου (έγερση αγωγής στο αρμόδιο Δικαστήριο) και μάλιστα χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων κατά την κρίση του Δικαστή, με βάση τα διδάγματα της κοινής πείρας  και της λογικής, αφού ληφθεί υπόψη η έκταση της βλάβης, ο βαθμός του πταίσματος του ζημιογόνου οχήματος, η οικονομική και κοινωνική κατάσταση του διαδίκου, όπως επίσης και το συντρέχον πταίσμα του παθόντος.

Με την ίδια λογική χορηγείται από το Δικαστήριο και (4)η χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης σε περίπτωση θανατώσεως προσώπου. Κατά το άρθρο 932 εδ. γ΄ του ΑΚ δικαιούχος της αποζημίωσης αυτής είναι η οικογένεια του θύματος. Δεν υπάρχει ρητή νομοθετική πρόβλεψη για το ποιοι συγγενείς στοιχειοθετούν την έννοια της οικογένειας αλλά κρίνεται από το Δικαστήριο κατά περίπτωση. Η νομολογία δηλ. αρκείται στην κατά περίπτωση κρίση της κάθε υποθέσεως. Ειδικότερα, στην έννοια της οικογένειας  ανήκουν τα πρόσωπα που ήτα στενά συνδεδεμένα με τον θανατωθέντα, τέτοια δε πρόσωπα είναι η σύζυγος και τα τέκνα, οι εγγονοί αλλά και η σύζυγος που βρισκόταν σε διάσταση με τον θανόντα, αλλά επειδή ζούσε μαζί του πολλά χρόνια, υπέστη μεγάλη ψυχική δοκιμασία από την απώλεια.

 

Αξιώσεις συγγενών θανατωθέντος σε περίπτωση θανατηφόρου ατυχήματος;

1-νοσήλια θύματος έως τον θάνατό του

2-δαπάνες για υπηρεσίες τυχόν αποκλειστικής νοσοκόμας/βοηθητικού προσώπου

3-υπόλοιπο εξόδων κηδείας και κατασκευής μνημείου

4-ποσό αποζημίωσης για στέρηση διατροφής που θα λάμβαναν τα μέλη της οικογένειας του θύματος (σύζυγος, τέκνο, γονέας, αδερφός) από τα εισοδήματα του εάν ζούσε με βάση τα χρόνια ζωής κατά προσέγγιση που πιθανολογείται ότι θα ζούσε το θύμα εάν δεν συνέβαινε το θανατηφόρο ατύχημα, λαμβανομένου υπόψη και του τιμαρίθμου της ζωής. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται είτε σε χρηματικές δόσεις κάθε μήνα (περιοδικές δόσεις) για μελλοντική ζημία είτε κατ’ εξαίρεσε σε «κεφάλαιο εφάπαξ» σε περίπτωση ύπαρξης σπουδαίου λόγου.  

5- αποζημίωση για στέρηση υπηρεσιών που θα προσέφερε το θύμα του τροχαίου εάν εξακολουθούσε να ζει, η οποία καταβάλλεται σε σύζυγο και τέκνα

6-χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης επιμεριζόμενη στην οικογένεια του θύματος

 

ΠΟΙΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΦΟΡΑ Η ΑΞΙΩΣΗ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ και ποτε καταβάλλεται;

Καταβάλλεται σε χρήμα για όσο χρονικό διάστημα ο υπόχρεος θανών θα όφειλε εάν ζούσε να καταβάλλει διατροφή.

  1. ΣΥΖΥΓΟ Αν υπάρχει έγγαμη συμβίωση, λαμβάνεται υπόψη το μέχρι τούδε επίπεδο διαβίωσης , αν υπάρχει διάσπαση της εγγάμου συμβιώσεως, λαμβάνεται υπόψη εάν υπάρχει εκ του νόμου υποχρέωση διατροφής
  2. Κατιόντες: αν είναι τέκνα γεννημένα εντός γάμου, λαμβάνεται υπόψη το μέχρι τούδε επίπεδο διαβίωσής τους, αν είναι τέκνα γεννημένα εκτός γάμου, θα πρέπει να έχει γίνει εκούσια αναγνώρισή τους ή δικαστική αναγνώρισή τους
  3. Ανιόντες: γονείς του θανόντος: λαμβάνεται υπόψη το μέχρι τούδε επίπεδο διαβίωσής τους
  4. Συγγενείς εκ πλαγίου: αποζημιώνονται μόνο για τα απολύτως αναγκαία για τη ζωή τους (ΑΚ 1504 ΑΚ)