tel.: 210 3613836

Δικηγορικό Γραφείο

Αρχική Υπηρεσίες Εμπορικού Δικαίου Εμπορικό Σήμα Καταχώρηση Ονόματος Domain Name

Καταχώρηση Ονόματος Domain Name

Το domain name ή αλλιώς Όνομα Χώρου στο διαδίκτυο είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της κάθε επιχείρησης στο διαδίκτυο. Με την κατοχύρωση ενός ονόματος domain name ουσιαστικά αποκτάται η online παρουσία και ταυτότητα της επιχείρησης στο διαδίκτυο. Η κατοχύρωση ενός domain name σκόπιμο είναι να γίνεται εξ αρχής, από την πρώτη μέρη που θα βρεθεί ως διαθέσιμο, προκειμένου να διαφυλαχθεί το μέσο εισόδου των χρηστών στην επίσημη ιστοσελίδα της εκάστοτε επιχείρησης στο Διαδίκτυο.

Ωστόσο σε καμία περίπτωση η καταχώρηση domain name δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κατοχύρωση εμπορικού σήματος, δεδομένου ότι το domain name αφορά μόνο την ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας της επιχείρησης και όχι το όνομα του προϊόντος ή της παρεχόμενης υπηρεσίας, το οποίο προστατεύεται με τη διαδικασία κατοχύρωσης στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Όταν λοιπόν το όνομα ιστοχώρου συμπίπτει με την επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο ή το σήμα μίας επιχείρησης, απαραίτητη είναι η κατοχύρωση της επωνυμίας, η κατοχύρωση του διακριτικού τίτλου και η κατοχύρωση σήματος ενώπιον της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου παράλληλα προς τη διαδικασία καταχώρησης του Ονόματος Χώρου. 

Αν ενδιαφέρεστε για κατοχύρωση της επωνυμίας (του εμπορικού σήματος ή του λογοτύπου) της επιχείρησής σας ενημερωθείτε περαιτέρω στην σχετική σελίδα για εμπορικά σήματα - εδώ.

Καταχώρηση Ονόματος Domain Name

Bασική προϋπόθεση για την άσκηση ηλεκτρονικού εμπορίου αποτελεί η δημιουργία ενός χώρου στο διαδίκτυο (internet), όπου θα καθίσταται δυνατή η πρόσβαση πελατών και η κατάρτιση συναλλαγών. Μέσο για την είσοδο στο διαδίκτυο αποτελεί το «domain name» (όνομα περιοχής), το οποίο κατ’ ουσία επιτελεί ρόλο ηλεκτρονικής διεύθυνσης, επιτρέποντας την επικοινωνία του χρήστη του διαδικτύου με τον κάτοχο της ηλεκτρονικής διεύθυνσης.  Έτσι, ο χρήστης έρχεται σε επαφή με τα δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα δεδομένα και κατ` επέκταση με το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) στο οποίο ανήκει η ιστοσελίδα, με τον τρόπο δε αυτό καθίσταται δυνατή η πρόσβαση πελατών ή η κατάρτιση συναλλαγών.

To «domain name» αποτελείται από σειρά αλφαριθμητικών χαρακτήρων (τουλάχιστον τριών και όχι περισσότερων των είκοσι τεσσάρων), χωρίς ή με λογικό ειρμό, σε μια ή περισσότερες λέξεις που χωρίζονται από διάφορα σημεία. Η τελευταία από τις λέξεις (κατά κανόνα συγκεκριμένη) αποτελεί και το σημείο αναφοράς, συνήθως της χώρας αρχειακής καταχώρησης του «domain name» του χρήστη (π.χ. gr = Greece κ.λπ.) ή της βασικής ιδιότητας του (org = Organization).

Οι κάτοχοι «domain name» στην πράξη εμφανίζονται στο διαδίκτυο με τα διακριτικά γνωρίσματα που τους κατέστησαν γνωστούς στον υλικό κόσμο, δηλαδή χρησιμοποιούν το όνομα, την επωνυμία ή το σήμα τους, δεδομένων μάλιστα των περιορισμένων ορίων παροχής «domain name» για κάθε χρήστη αλλά και της επιβαλλόμενης συντομίας για του είδους αυτού στην επικοινωνία. Ωστόσο δεν είναι απαραίτητο να ταυτίζεται το Όνομα Χώρου στο Διαδίκτυο με την επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο ή το σήμα μίας επιχείρησης.

Όταν λοιπόν το όνομα ιστοχώρου συμπίπτει με την επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο ή το σήμα μίας επιχείρησης, απαραίτητη είναι η κατοχύρωση της επωνυμίας, η κατοχύρωση του διακριτικού τίτλου και η κατοχύρωση του σήματος ενώπιον της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου παράλληλα προς τη διαδικασία καταχώρησης του Ονόματος Χώρου. Και αυτό γιατί η καταχώριση στο διαδίκτυο δεν παρέχει οποιοδήποτε προβάδισμα έναντι των μη καταχωρημένων σε αυτό διακριτικών γνωρισμάτων και το αντίστροφο. Ητοι, η διαδικτυακή προτεραιότητα δεν υπερισχύει της αρχής της χρονικής προτεραιότητας, όπως αυτή ισχύει στο δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Έτσι, σε κάθε περίπτωση προσβολής διακριτικού γνωρίσματος από domain name τρίτου, η χρονική προτεραιότητα κρίνεται με βάση το χρονικό σημείο γένεσης του δικαιώματος επί του διακριτικού γνωρίσματος.

Tο δικαίωμα το οποίο αποκτάται με την Eκχώρηση Oνόματος Xώρου με κατάληξη .gr συνίσταται αποκλειστικά και μόνο: α) στην απόκτηση από το Φορέα του Ονόματος Xώρου με κατάληξη .gr αποκλειστικού δικαιώματος δέσμευσης και χρήσης των συγκεκριμένων αλφαριθμητικών στοιχείων που έχουν δηλωθεί στην Δήλωση Καταχώρησης του, β) στην αυτόματη δέσμευση για τον Φορέα του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου όλων των μορφών που έχουν αυτόματα επιλεγεί από τον Φορέα, ο οποίος μπορεί να ενεργοποιήσει οριστικά κατόπιν δήλωσης ενεργοποίησής του οποιαδήποτε μορφή του εκχωρηθέντος σε αυτόν Ονόματος Χώρου έχει αυτόματα δεσμευθεί για αυτόν κατά την διάρκεια του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης, γ) στο αποκλειστικό δικαίωμα υποβολής δήλωσης ανανέωσης του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου, καθώς και για τις δεσμευμένες μορφές του μέχρι και την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία λήξης του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης επί του Ονόματος Χώρου. Μετά την πάροδο των δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη του χρόνου εκχώρησης, το Όνομα Χώρου διατίθεται προς καταχώρηση από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Αν ο χρήστης  του "domain name"  γνώριζε σε προγενέστερο χρόνο ότι  χρησιμοποιείτο παρόμοιο σήμα για να διακρίνει ομοειδή προς τα δικά του προϊόντα και με τη χρήση του ονόματος χώρου του επιδίωξε την πραγματοποίηση αθέμιτης ωφέλειας, παραβιάζονται οι αρχές της καλής πίστης. Απαιτείται να υπάρχει τουλάχιστον κάποια εγγύτητα ή συγγένεια των οικονομικών κλάδων, στους οποίους ανήκουν οι αντιμαχόμενες επιχειρήσεις, για να υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του καταναλωτή. Η μεταβίβαση του ονόματος χώρου δεν γίνεται με ιδιωτικό συμφωνητικό αλλά με απόφαση της ΕΕΤΤ μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ .gr

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 592/012/2011 απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), ο χρήστης που επιθυμεί τη κατοχύρωση ενός ονόματος χώρου θα πρέπει αρχικά να ελέγξει τη διαθεσιμότητά του ηλεκτρονικά και σε περίπτωση που είναι διαθέσιμο, να υποβάλει μία δήλωση καταχώρησης του εκάστοτε Ονόματος Χώρου σ’ έναν από τους καταχωρητές του Χώρου Ονομάτων με κατάληξη [.gr], πληρώνοντας παράλληλα και το σχετικό τέλος καταχώρησης, το οποίο ορίζει ο καταχωρητής και συνυποβάλλοντας και σχετική υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία που δηλώνει είναι ακριβή και αληθή. Στη συνέχεια η επίμαχη δήλωση καταχώρησης προωθείται ηλεκτρονικά στο Μητρώο εντός μίας εργάσιμης ημέρας, προκειμένου να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου και να σημειωθεί επακριβώς η ακριβής ημέρα και ώρα της δήλωσης. Εν συνεχεία ο καταχωρητής αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα σον δηλούντα με σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης της δήλωσης. Το Μητρώο ελέγχει το παραδεκτό του εκάστοτε Ονόματος Χώρου. Συγκεκριμένα ελέγχει εάν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει ο «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr» και σε περίπτωση που πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις και δεν συντρέχει λόγος οριστικής διαγραφής του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr, εκχωρεί με σχετική απόφασή της η Ε.Ε.Τ.Τ. τον εν λόγω Όνομα Χώρου (domain name) εντός πέντε ημερών.