tel.: 210 3613836

Δικηγορικό Γραφείο

Αρχική Υπηρεσίες Εμπορικού Δικαίου Εμπορικό Σήμα Κατοχύρωση Ευρωπαϊκού Σήματος

Κατοχύρωση Ευρωπαϊκού Σήματος

Η κατοχύρωση ευρωπαικού σήματος είναι μια διαδικασία προστασίας του εμπορικού σήματος μίας επιχείρησης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με μία αίτηση γίνεται ταυτόχρονη κατοχύρωση σε όλη την Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό (κοινοτικό) σήμα περιλαμβάνει την κατοχύρωση και στην Ελλάδα.

Κατοχύρωση Ευρωπαϊκού Σήματος

 

Η κατοχύρωση Ευρωπαικού εμπορικού σήματος στην Ευρώπη είναι μία σωστή επιλογή για τις επιχειρήσεις που εξάγουν σε χώρες της Ευρώπης ή έχουν στα άμεσα επιχειρηματικά τους σχέδια να εξάγουν ή έχουν ευρωπαϊκή παρουσία σε επίπεδο διαδικτύου. Η ευρωπαϊκή κατοχύρωση εμπορικού σήματος είναι επικρατέστερη έναντι της εθνικής κατοχύρωσης ενός εμπορικού σήματος (σε επίπεδο Ελλάδος δηλ.) και πρέπει να είναι προτιμητέα εξ αρχής σε περίπτωση ευρωπαϊκών συναλλαγών, ώστε να αποφεύγονται τα περιττά (διττά) έξοδα της εθνικής κατοχύρωσης. Με την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος σ’ ολόκληρη την Ευρώπη ο δικαιούχος ευρωπαϊκού σήματος αυτομάτως κατοχυρώνεται νομικά ως αποκλειστικός δικαιούχος του σήματός του σ’ όλα τα σημερινά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε όσα θα προστεθούν στο εγγύς μέλλον, όπερ σημαίνει ότι δεν έχει δυνατότητα να επιλέξει μεμονωμένα συγκεκριμένες ευρωπαϊκές χώρες. Η κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος σε επίπεδο Ελλάδος δεν σημαίνει ότι ο δικαιούχος του εθνικού σήματος προστατεύεται και στις λοιπές χώρες της Ευρώπης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει να προχωρήσει περαιτέρω και σε κατοχύρωση εμπορικού σήματος στην Ευρώπη, ώστε να «προλάβει» να κατοχυρώσει το σήμα του και ευρύτερα (ευρωπαϊκά), ώστε να μην αναγκαστεί να χρησιμοποιεί έτερο σήμα σε επίπεδο εθνικό και έτερο σήμα σε επίπεδο ευρωπαϊκό, σε περίπτωση κατάληψής του από τρίτο, ούτε να αναγκαστεί να προβαίνει σε άσκηση ανακοπής σε επίπεδο Ευρώπης. 

Η κατοχύρωση κοινοτικού (ευρωπαικου) εμπορικού σήματος καθιστά τον αιτούντα αποκλειστικό δικαιούχο του εν λόγω ευρωπαϊκού σήματος σε όλη της επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό στην ουσία σημαίνει ότι μπορεί να απαγορεύει σε οποιονδήποτε τρίτο την παράνομη χρήση για εμπορικούς σκοπούς του σήματός του ή οιασδήποτε άλλης ένδειξης, η οποία ομοιάζει ηχητικά ή εννοιολογικά με το εμπορικό σήμα του, όταν φυσικά αυτή διακρίνει όμοια ή παραπλήσια προϊόντα/υπηρεσίες.

Η κατοχύρωση ευρωπαϊκού σήματος γίνεται με την υποβολή σχετικής αίτησης κατοχύρωσης κοινοτικού εμπορικού σήματος στο Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά, που εδρεύει στο Αλικάντε της Ισπανίας.

Η διαδικασία που ακολουθείται από το ως άνω Γραφείο Κοινοτικών Σημάτων είναι επί της ουσίας η ίδια που ακολουθείται και από το εκάστοτε εθνικό γραφείο κατοχύρωσης, στην περίπτωση της Ελλάδος από την Υπηρεσία Σημάτων. Αναλυτικότερα, αρχικά γίνεται ο έλεγχος των κριτηρίων που πρέπει να συντρέχουν, προκειμένου η αίτηση να είναι παραδεκτή. Συγκεκριμένα ελέγχεται εάν το υπό κρίση σήμα έχει διακριτική δύναμη, δε συνιστά δηλ. μία λέξη κοινόχρηστη και κοινότυπη, που έχει καταστεί συνήθης στις συναλλαγές και δεν μπορεί να καταστεί παραπλανητική για το καταναλωτικό κοινό ως προς τη φύση του προϊόντος (ή της υπηρεσίας), τη γεωγραφική του προέλευση ή την ποιότητά του.

Στη συνέχεια ακολουθεί ο ουσιωδέστερος έλεγχος της πιθανής σύγκρουσης του κρινόμενου σήματος με προγενέστερα κατοχυρωμένο ομόηχο ή παραπλήσιο εμπορικό σήμα, κατά τον οποίο το Κοινοτικό Γραφείο Εναρμόνισης ελέγχει το μητρώο των κοινοτικών σημάτων, προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχει καταπάτηση προγενέστερου κτηθέντος δικαιώματος σε σήμα, με βάση πάντα την αρχή της χρονικής προτεραιότητας. Σε περίπτωση τέτοιου ενδεχομένου, το Κοινοτικό Γραφείο ενημερώνει τον εκάστοτε δικαιούχο του προγενέστερου κοινοτικού σήματος, προκειμένου να του επιστήσει την προσοχή για το δικαίωμα ανακοπής που έχει. Η ανακοπή είναι ένα ένδικο μέσο που παρέχει στον δικαιούχο προγενέστερου κοινοτικού σήματος το δικαίωμα, σε περίπτωση που κρίνει ότι προσβάλλεται το δικαίωμά του, να προσβάλλει το κρινόμενο «εχθρικό» σήμα και να ζητήσει την απόρριψή του. Το εν λόγω ένδικο μέσο προβλέπεται από το άρθρο 42 του Κανονισμού 40/94 του Γραφείου Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά.

Η κατοχύρωση ενός κοινοτικού εμπορικού σήματος ωστόσο υπόκειται ως προς την προστασία του στους περιορισμούς της χρονικής προτεραιότητας και όσον αφορά τα προγενέστερα εθνικά σήματα. Ωστόσο σ’ αυτήν την περίπτωση δεν είναι το Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά αυτό που ειδοποιεί τους δικαιούχους προγενέστερων εθνικών σημάτων αλλά είναι ευθύνη του ίδιου του δικαιούχου να δει το νέο κρινόμενο «εχθρικό» σήμα εγκαίρως και να ασκήσει ανακοπή εναντίον του. Διαφορετικά υπάρχει η δυνατότητα συνύπαρξης. Σε περίπτωση δε που ασκηθεί μία τέτοια ανακοπή, η τελευταία το πιθανότερο είναι ότι θα ευδοκιμήσει και κατ’ επέκταση η αίτηση κατοχύρωσης κοινοτικού εμπορικού σήματος θα απορριφθεί αυτομάτως και για όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη. Σ’ αυτήν λοιπόν την περίπτωση θα πρέπει ο αιτών να προβεί σε κατάθεση δηλώσεων εκ μετατροπής κοινοτικού σήματος σ’ όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη, προκειμένου το κρινόμενο σήμα να κατοχυρωθεί πλέον αυτοτελώς σε επίπεδο πλέον εθνικό σε καθένα από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, στα οποία δεν ευδοκίμησε ή απορρίφθηκε τυχόν ασκηθείσα ανακοπή. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατοχύρωση ευρωπαϊκού σήματος καλέστε μας στο 210 3613 836 και ένας έμπειρος δικηγόρος κοινωτικών σημάτων θα είναι άμεσα στη διάθεσή σας.