tel.: 210 3613836

Δικηγορικό Γραφείο

Αρχική Υπηρεσίες Εμπορικού Δικαίου Εμπορικό Σήμα Κατοχυρωση Εμπορικου Σηματος

Κατοχυρωση Εμπορικου Σηματος

Η κατοχύρωση εμπορικού σήματος μίας επιχείρησης αποτελεί πράξη διασφάλισης του εταιρικού της κεφαλαίου. Το εμπορικό σήμα είναι η επωνυμία μίας επιχείρησης η οποία υποκρύπτει την αναγνωρισιμότητά της και ουσιαστικά με την κατοχύρωση εμπορικού σήματος εξασφαλίζει τη μοναδικότητα και το όνομα το οποίο έχει τόσα χρόνια χτίσει.

Η κατοχυρωση εμπορικου σηματος ανάλογα με το περιοχικό εύρος της προστασίας του σήματος μπορει να γίνει σε τρία επίπεδα: Εθνικό, Κοινοτικό ή Διεθνές.

Κατοχυρωση Εμπορικου Σηματος

 

Η κατοχύρωση εμπορικού σήματος είναι απαραίτητη διαδικασία για κάθε επιχείρηση, διότι το εμπορικό σήμα είναι το «όχημα» με το οποίο καθίσταται αυτή γνωστή στο ευρύτερο καταναλωτικό κοινό και μέσω αυτού διαφημίζεται. Επί της ουσίας με τη κατοχύρωση του εμπορικού σήματος μία επιχείρηση διακινδυνεύει, αφήνοντας απροστάτευτο και νομικά ακάλυπτο το όνομά της και εμμέσως τη φήμης της, την αναγνωρισμότητά της και την εγγύησή της για καλή ποιότητα. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κακόπιστης αντιγραφής εμπορικού σήματος ή κλοπής λογοτύπου, οι οποίες καταλήγουν ολέθριες για τις επιχειρήσεις, οι οποίες απλά παρέλειψαν να προβούν στην οικονομική και ταχεία διαδικασία της κατοχύρωσης του εμπορικού σήματος σε επίπεδο Ελλάδος ή Ευρώπης ή Διεθνές. 

Η πιο σημαντική κίνηση για την περιφρούρηση του ονόματος και συνεπώς της φήμης, της αναγνωσιμότητας και της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και εμπορευόμενων προϊόντων μίας επιχείρησης είναι η κατοχύρωση του εμπορικού σήματός της. Είναι αναρίθμητες οι επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν ως έχουν στην ελληνική αγορά, έχοντας απλά εγγραφεί στο οικείο Επιμελητήριο, χωρίς ωστόσο ποτέ να έχουν προβεί σε κατοχύρωση του εμπορικού τους σήματος. Σε περίπτωση ωστόσο αντιγραφής του εμπορικού σήματός τους από ανταγωνιστή, οι τελευταίες θα κληθούν να προσκομίσουν στον δικηγόρο τους προς υπεράσπισή τους στοιχεία και αποδείξεις για το πότε χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά το σήμα τους καθώς και για το εάν υπήρξε αδιάλειπτη χρήση αυτού και με ποιες αποδείξεις. Η εύρεση έγγραφων αποδείξεων ωστόσο μέσω τιμολογίων, διαφημίσεων σε οπτικοακουστικά μέσα πολλές φορές δεν είναι καθόλου εύκολη, ιδίως όταν εκτείνεται στο βαθύ παρελθόν, ωστόσο είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Επίσης οι αποδείξεις θα πρέπει να είναι έγγραφες και τόσες, ώστε να αποδεικνύεται η καθιέρωση της επιχείρησης στις συναλλαγές. Για τον λόγο αυτό και για να αποφεύγεται η διαδικασία αυτή που γεννά αμφιλεγόμενα αποτελέσματα και είναι εξαιρετικά δύσκολη, θα πρέπει ο πληρεξούσιος δικηγόρος της επιχείρησης να προβαίνει σε κατοχύρωση του εμπορικού της σήματος.

Παρακάτω συνοψίζεται η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε περίπτωση για κατοχυρωση εμπορικού σήματος.

Ο δικηγόρος που προβαίνει σε κατοχύρωση του εμπορικού σήματος για λογαριασμό του πελάτη του επί της ουσίας διασφαλίζει ότι ο δικαιούχος του σήματος θα δύναται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές χωρίς την άδειά του σήμα ταυτόσημο ή παρόμοιο με το δικό του για ταυτόσημα ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες, ώστε να μπορεί ο τελευταίος να το επιθέτει άφοβα πάνω σε προϊόντα ή σε συσκευασίες ή να χαρακτηρίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, να το επιθέτει σε περικαλύμματα, στο χαρτί αλληλογραφίας, σε αγγελίες, σε κάθε είδους διαφημίσεις καθώς και σε κάθε άλλο έντυπο υλικό και να το χρησιμοποιεί σε ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα. Η διαδικασία της κατοχύρωσης οπλίζει λοιπόν τον δικαιούχο του σήματος και συνεπώς και τον δικηγόρο αυτού με μία σειρά από νομικά μέσα προστασίας, όπως την αγωγή άρσης και παράλειψης, την αγωγή αποζημίωσης, την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, την ανακοπή, την προσφυγή,κλπ. εναντίον του πιθανού ανταγωνιστή που παράνομα χρησιμοποιεί το ξένο σήμα.  

Αν ενδιαφέρεστε για κατοχύρωση του εμπορικού σήματος της επιχείρησής σας ενημερωθείτε περαιτέρω στην σχετική σελίδα για εμπορικό σήμα.

Το εμπορικό σήμα αποτελεί περιουσιακό στοιχείο για μία επιχείρηση και η κατοχύρωση εμπορικού σήματος είναι η διαδικασία προστασίας του κεφαλαίου επωνυμίας. Ανάλογα με το περιοχικό εύρος προστασίας του εμποερικού σήματος που απαιτεί μία επιχείρηση μπορεί να κατοχυρώση το σήμα της στην Ελλάδα, την Ευρώπη ή παγκοσμίως.

Κατοχύρωση εμπορικού σήματος σε Εθνικό Επίπεδο

Με τον νέο Νόμο περί Σημάτων (υπ’ αριθμ. 4072/2012), ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ, η διαδικασία κατοχύρωσης ενός εθνικού εμπορικού σήματος περιλαμβάνει τα κάτωθι στάδια: 

1. Αρχικά το εν δυνάμει εμπορικό σας σήμα ταξινομείται σε κλάσεις. Οι κλάσεις είναι κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών. Αναλυτική περιγραφή των κλάσεων μπορείτε να βρείτε στην αντίστοιχη ενότητα.

2. Στη συνέχεια διενεργείται ένας νομικός προέλεγχος, προκειμένου να εξεταστεί η διαθεσιμότητα του σήματος για τις κλάσεις που σας ενδιαφέρουν.

3. Για την κατοχύρωση εθνικού εμπορικού σήματος κατατίθεται δήλωση στη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Υπηρεσία Σημάτων) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

4. Η δήλωση λαμβάνει αριθμό, ημερομηνία και ώρα κατάθεσης και καταχωρείται στο μητρώο σημάτων. Για κάθε δήλωση δημιουργείται μία καρτέλα, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και η οποία κατ’ ελάχιστο περιέχει τα εξής στοιχεία: αριθμό δήλωσης, ονοματεπώνυμο του καταθέτη και ώρα κατάθεσης δήλωσης, αποτύπωση του εμπορικού σήματος καθώς και αναφορά με χρονολογική σειρά στις αποφάσεις που εκδίδονται επί της δήλωσης κατάθεσης, τις ανακοπές, τις προσφυγές, τις αιτήσεις έκπτωσης και ακυρότητας στις πράξεις που εγγράφονται επί του σήματος.

5. Στη συνέχεια η Υπηρεσία Σημάτων και ο αρμόδιος εξεταστής εξετάζει εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις αποδοχής της εν λόγω δήλωσης κατοχύρωσης εμπορικού σήματος.

6. Εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις αποδοχής της δήλωσης εμπορικού σήματος, τότε η δήλωση γίνεται δεκτή και δημοσιεύεται η σχετική απόφαση.

7. Εάν εγερθούν αντιρρήσεις από την Υπηρεσία Σημάτων, ο καταθέτης θα κληθεί εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός να καταθέσει παρατηρήσεις.

 

Κοινοτικό Επίπεδο

Η διαδικασία κατοχύρωσης κοινοτικού σήματος έχει επιταχυνθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο υπερστόχος του Κοινοτικού Γραφείου Σημάτων είναι να ολοκληρώνεται η όλη διαδικασία εντός του χρονικού διαστήματος των 26 εβδομάδων [σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανακοπή από τρίτο μέρος (opposition)], κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο, εάν αναλογιστεί κανείς ότι παρέχει προστασία αυτομάτως και ταυτόχρονα σε 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η διαδικασία έχει ως εξής:

1.Αρχικά κατατάσσεται το κοινοτικό σήμα σε κλάσεις. Οι κλάσεις είναι κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών, στις οποίες ταξινομείται το κάθε σήμα. Σκόπιμο είναι να επιλέγονται με προσοχή και να είναι σαφείς και ορισμένες, προκειμένου να μην συμπλέκονται με το περιεχόμενο άλλων κλάσεων παραπλήσιων σημάτων. Άλλως ειπείν, η εξειδίκευσή τους προστατεύει εν τέλει τον δικαιούχο του σήματος, ο οποίος αποφεύγει τη γέννηση τυχόν κινδύνου σύγχυσης με άλλα παραπλήσια σήματα. 

2.Στη συνέχεια γίνεται ο νομικός προέλεγχος προκειμένου να εξακριβωθεί εάν το προς κατοχύρωση κοινοτικό σήμα είναι διαθέσιμο για τις συγκεκριμένες κλάσεις.

3. Στη συνέχει κατατίθεται αίτηση κατοχύρωσης του κοινοτικού σήματος και λαμβάνεται αριθμός κοινοτικού σήματος.

4. Με την κατάθεση αίτησης κατοχύρωσης του κοινοτικού σήματος εκκινεί η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, εντός της οποίας θα πρέπει να κατατεθούν τα τέλη κατοχύρωσης (registration fees) με έμβασμα σε σχετικό τραπεζικό λογαριασμό του Κοινοτικού Γραφείου στο Αλικάντε της Ισπανίας. Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα, δεν ακυρώνεται η αίτηση, απλά ως ημερομηνία κατάθεσης δεν λαμβάνεται η υπόψη η πραγματική ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης αλλά αυτή της κατάθεσης των τελών.

5. Στη συνέχεια ο φάκελος ακολουθεί την εσωτερική διαδικασία δημοσίευσης του Κοινοτικού Γραφείου. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η αίτηση και εάν πληρούνται όλα τα τυπικά στοιχεία, γίνεται σε πρώτο στάδιο αποδεκτή. Εάν δεν πληρούνται, η αίτηση απορρίπτεται.

6. Ύστερα εξετάζεται η διαθεσιμότητα του συγκεκριμένου κοινοτικού σήματος για τις συγκεκριμένες κλάσεις. Εάν υπάρχει διαθεσιμότητα και δεν βρεθεί κανένα παραπλήσιο προγενέστερα κατοχυρωμένο σήμα για τις ίδιες κλάσεις, γίνεται αποδεκτό το σήμα σε δεύτερο στάδιο.

7. Δημοσιεύεται το σήμα και κοινοποιείται τοις πάσι.

8. Ακολουθεί μία διαδικασία διαπραγματεύσεων κατά την οποία τρίτα μέρη που θεωρούν ότι το επίδοξο σήμα ομοιάζει με το δικό τους εγείρουν αντιρρήσεις.

9. Εάν τα εμπλεκόμενα μέρη συμφωνήσουν μεταξύ τους, η διαδικασία ολοκληρώνεται και το σήμα κατοχυρώνεται. Διαφορετικά ακολουθείται ο δρόμος της ανακοπής (opposition).

Διεθνές Σήμα

Η κατοχύρωση εμπορικού σήματος σε διεθνές επίπεδο γίνεται ταυτόχρονα για πολλές χώρες ή μία μία ξεχωριστά. Η διαδικασία εκτελείται με κατάθεση σχετικού αιτήματος στη Wipo και απαιτεί μεγάλη εμπειρία καθώς οι εταιρείες που εμπλέκονται είναι πολλές και συχνά εγείρονται αντιρρήσεις (κυρίως από Ευρωπαϊκές και Αμερικάνικες εταιρείες).

Η κατοχυρωση εμπορικου σηματος είναι μια διαδικασία σύνθετη και απαιτούνται λεπτοί χειρισμοί καθώς μία λάθος περιγραφή σε μία υπηρεσία δύναται να πυροδοτήσει διαδικασία αντιρρήσεων από ισχυρές εταιρείες του παγκόσμιου στερεώματος.

Για τον παραπάνω λόγο πρίν προβείτε στην έναρξη της διαδικασίας κατοχύρωσης του σήματός σας, επικοινωνήστε μέ έναν έμπειρο δικηγόρο σημάτων στο 210 3613 836.