tel.: 210 3613836

Δικηγορικό Γραφείο

Αρχική Υπηρεσίες Εμπορικού Δικαίου Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Σύμφωνα με την κρατούσα επιστημονική άποψη, εφεύρεση είναι ένα δημιούργημα ή ένας κανόνας του ανθρωπίνου πνεύματος που στοχεύει στην επίλυση ενός υπαρκτού τεχνικού προβλήματος, με εφαρμογή φυσικών νόμων κατά τρόπο άγνωστο μέχρι τώρα, που υπερβαίνει για τον μέσο ειδικό το συνηθισμένο μέτρο προόδου ή τη σχετική και γνωστή στάθμη της προηγούμενης τεχνικής. Δηλαδή κάθε εφεύρεση συνιστά μία ιδέα η οποία επιλύει ένα υπαρκτό τεχνικό πρόβλημα, η οποία πρέπει να είναι πλήρης, δηλαδή να μην χρειάζεται παραπέρα έρευνα, να είναι ακριβής, ώστε τρίτοι ειδικοί να μπορούν να την εφαρμόσουν ανενόχλητα και να είναι δεκτική επανάληψης κατά βούληση. 

Η κατοχύρωση εφεύρεσης ή κατοχύρωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας αποτελεί μία σύνθετη αλλά επιβεβλημένη διαδικασία για κάθε είδους δημιουργό.

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Οι προσφάτως διαμορμωθείσες νέες συνθήκες της ελληνικής αγοράς έχουν καταστήσει σαφές ότι το μέλλον ανήκει ξεκάθαρα στον επιχειρηματία που θα σκεφτεί και θα λανσάρει στην αγορά ένα επινόημα νέο και πρωτότυπο, το οποίο ξεκάθαρα θα λείπει από το καταναλωτικό κοινό και θα χαρακτηρίζεται από ευφυΐα και πρακτικότητα. Και επειδή η προστασία ενός τέτοιου επινοήματος επιτάσσεται για λόγους προστασίας της προσωπικότητας του εφευρέτη, ήτοι ηθικής και υλικής ικανοποίησής του αλλά και για λόγους γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος, προβλέπεται διαδικασία κατοχύρωσής του (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας).

Μία λοιπόν πρωτότυπη ιδέα ενός προϊόντος ή μίας μεθόδου παρασκευής ενός προϊόντος, το οποίο θα ήταν νέο, πρωτότυπο και θα επιδεχόταν βιομηχανική παραγωγή, μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο προστασίας στο πλαίσιο χορήγησης ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Ο αρμόδιος κρατικός φορέας για τη χορήγηση ενός επίσημου τίτλου προστασίας ενός τέτοιου επινοήματος στην Ελλάδα είναι ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ). Ο ΟΒΙ εκδίδει κατόπιν αιτήσεως του εφευρέτη ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το οποίο είναι μία διοικητική πράξη με την οποία βεβαιώνεται και παρέχεται στον εφευρέτη απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα προστασίας που επιτρέπει τη βιομηχανική εκμετάλλευση της ιδέας του για είκοσι έτη.

Αντικείμενο της εφεύρεσης μπορεί να είναι είτε ένα προϊόν είτε μία μέθοδος βιομηχανικής εφαρμογής. Στην πρώτη περίπτωση ένα νέο προϊόν ή η βελτίωση ενός ήδη γνωστού προϊόντος έρχεται να επιλύσει ένα υπαρκτό τεχνικό πρόβλημα, όπως λ.χ. η εφεύρεση μίας νέας χρωστικής ουσίας. Στη δεύτερη περίπτωση επινοείται μία νέα μέθοδος βιομηχανικής εφαρμογής ή βελτιώνεται μία ήδη γνωστή μέθοδος , λ.χ. η εφεύρεση μίας χημικής μεθόδου για την παρασκευή ενός προϊόντος. 

Η προστασία της εφεύρεσης δικαιολογείται τόσο από λόγους γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος όσο και από λόγους προστασίας της προσωπικότητας του εφευρέτη, με την παροχή σ’ αυτόν ηθικής και υλικής ικανοποίησης. Αποτελεί σαφέστατα ένα κίνητρο ανάπτυξης ιδεών για τους εφευρέτες, αφής η οικονομική και εμπορική εκμετάλλευση της εκάστοτε ιδέας υλοποιημένης αποτελεί ένα είδους αντίβαρο στις υψηλές δαπάνες στις οποίες συχνά υποβάλλεται ο εφευρέτης.

Η προστασία του δικαιώματος στην εφεύρεση είναι επισφαλής. Για να χαίρει σαφώς μεγαλύτερης ασφάλειας και προστασίας πρέπει ο εφευρέτης να δηλώσει την εφεύρεση προσηκόντως στον αρμόδιο κρατικό φορέα, καταθέτοντας σχετική αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Ο τίτλος προστασίας λοιπόν του αντικειμένου της εφεύρεσης είναι το εκδιδόμενο από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Το τελευταίο είναι μία διοικητική πράξη, με την οποία βεβαιώνεται το πλήρες και το κανονικό της δήλωσης ευρεσιτεχνίας  και παρέχεται στον δικαιούχο δικαίωμα στην ευρεσιτεχνία απόλυτο, αποκλειστικό και χρονικά περιορισμένο, δηλ. του επιτρέπει την αποκλειστική βιομηχανική εκμετάλλευση της εφεύρεσης για χρονική διάρκεια είκοσι ετών (άρθρο 10 και 11 ν. 1733/87). Αυτή ακριβώς η αποκλειστική εξουσία βιομηχανικής εκμετάλλευσης δίνει στον εφευρέτη το κίνητο για να προβεί σε αποκάλυψη της βιομηχανικής του ιδέας προς το συμφέρον του κοινού. 

Προϋποθέσεις απόκτησης ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας είναι το επινόημα του εφευρέτη (είτε αυτό είναι προϊόν είτε μέθοδος βιομηχανικής εφαρμογής) να είναι νέο, δηλαδή να μην προϋπάρχει κάτι αντίστοιχο (να μην ανήκει στη στάθμη της προηγούμενης τεχνικής, να μην είναι επαρκώς γνωστό αντικειμενικά), να παρουσιάζει εφευρετική δραστηριότητα, δηλαδή να να παρουσιάζει ένα άλμα προόδου σε σχέση με τη στάθμη της τεχνικής και να επιδέχεται βιομηχανική εκμετάλλευση, δηλαδή το αντικείμενό της να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιονδήποτε τομέα παραγωγικής δραστηριότητας. 

Αναφορικά με το περιεχόμενο,  το δίπλωμα ευρεσιχτενίας αναγράφει τον δηλούντα την εφεύρεση, τον ακριβή χρόνο της δήλωσης (από τον οποίο γεννάται δικαίωμα προσδοκίας για την χορήγηση του διπλώματος), τον αύξοντα αριθμό του διπλώματος, τον τίτλο ευρεσιτεχνίας, την ταξινόμηση και τα λοιπά έγγραφα που επισυνάπτονται και απαρτίζουν τον φάκελο και δη: το πρωτότυπο της περιγραφής της εφεύρεσης, τη στάθμη της προηγούμενης τεχνικής, τα πλεονεκτήματα της εφεύερεσης, τις αξιώσεις νομικής προστασίας, τα τυχόν σχέδια, την έκθεση έρευνας και την τελική έκθεση έρευνας. 

Για κατοχύρωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας καλέστε μας στο 210 3613836.