tel.: 210 3613836

Δικηγορικό Γραφείο

Αρχική Υπηρεσίες Εμπορικού Δικαίου Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Σύμφωνα με την κρατούσα επιστημονική άποψη, εφεύρεση είναι ένα δημιούργημα ή ένας κανόνας του ανθρωπίνου πνεύματος που στοχεύει στην επίλυση ενός υπαρκτού τεχνικού προβλήματος, με εφαρμογή φυσικών νόμων κατά τρόπο άγνωστο μέχρι τώρα, που υπερβαίνει για τον μέσο ειδικό το συνηθισμένο μέτρο προόδου ή τη σχετική και γνωστή στάθμη της προηγούμενης τεχνικής. Δηλαδή κάθε εφεύρεση συνιστά μία ιδέα η οποία επιλύει ένα υπαρκτό τεχνικό πρόβλημα, η οποία πρέπει να είναι πλήρης, δηλαδή να μην χρειάζεται παραπέρα έρευνα, να είναι ακριβής, ώστε τρίτοι ειδικοί να μπορούν να την εφαρμόσουν ανενόχλητα και να είναι δεκτική επανάληψης κατά βούληση. 

Η κατοχύρωση εφεύρεσης ή κατοχύρωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας αποτελεί μία σύνθετη αλλά επιβεβλημένη διαδικασία για κάθε είδους δημιουργό.

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Αναλυτικότερα, προκειμένου να κατατεθεί ένας ολοκληρωμένος φάκελος στον ΟΒΙ, χρειάζεται να ολοκληρωθούν τα κάτωθι βήματα:

Αρχικά θα πρέπει να συνταχθεί μία αίτηση με όλα τα στοιχεία του εφευρέτη και όλα τα στοιχεία της εφεύρεσης. Θεμελιώδη μέρη του φακέλου είναι μία αναλυτική τεχνική περιγραφή της εφεύρεσης, η στάθμη της προηγούμενης τεχνικής (τι δηλαδή υπάρχει μέχρι τώρα στην ελληνική αγορά σχετκά με την εφεύρεση αυτή), τι πλεονεκτήματα εμφανίζει το συγκεκριμένο επινόημα του εφευρέτη (τι δηλ. έρχεται να προσθέσει στα "ράφια" της ελληνικής αγοράς η δική του εφεύρεση), κάποια παραδείγματα χρήσης του, μία περίληψη όλων αυτών και το σημαντικότερο: τις νομικές αξιώσεις προστασίας της εφεύρεσης. Ακόμη κρίσιμη είναι η προσκόμιση κάποιων γραμμικών σχεδίων που αποτυπώνουν σημείο προς σημείο το επινόημα.

Μόλις ολοκληρωθεί ο φάκελος, κατατίθεται στον ΟΒΙ και μόλις παρέλθει το πρώτο τετράμηνο, συντάσσεται η απλή έκθεση έρευνας από τον ελεγκτή του ΟΒΙ που έχει χρεωθεί το φάκελο. Σε περίπου λοιπόν 14 μήνες από την κατάθεση της αιτήσεως, δημοσιεύεται η απόφαση του ΟΒΙ που εκτιμά την πρωτοτυπία του επινοήματος. Σε περίπτωση δε πρωτοτυπίας χορηγείται το εκάστοτε δίπλωμα. 

Για την χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας απαιτείται η κατάθεση ενός φακέλου στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ο οποίος περιλαμβάνει: την αίτηση χορήγησης εις διπλούν, τη στάθμη της προηγούμενης τεχνικής, την περιγραφή της αξίωσης, τα πλεονεκτήματά της, τις νομικές αξιώσεις προστασίας, την εν περιλήψει παρουσίαση της εφεύρεσης, τυχόν σχέδια καθώς και μία σειρά από συμπληρωματικά έγγραφα, όπως: έγγραφα νομιμοποίησης όπως πληρεξούσιο σε εντολοδόχο δικηγόρο και αντίκλητο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ιδιωτικό συμφωνητικό εκχώρησης των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης της εφεύρεσης (σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται επ’ ονόματι εταιρείας), επικυρωμένο καταστατικό εταιρείας, μεταφράσεις, αποδείξεις είσπραξης των τελών κατάθεσης και του πρώτου έτους προστασίας, κ.α.. Τα ως άνω έγγραφα πρέπει να είναι διατυπωμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου. Διαφορετικά ο ΟΒΙ μπορεί να ζητήσει τη συμπλήρωση ή την επαναδιατύπωσή τους. 

Η περιγραφή πρέπει να είναι διατυπωμένη με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι ακριβής, σαφής και πλήρης, ώστε αφενός να παρουσιάζει όλα τα μυστικά της εφεύρεσης και να επιτρέπει την πρακτική εφαρμογή της από έναν τρίτο ειδικό. Η περιγραφή περαιτέρω χρησιμεύει και για την ερμηνεία των αξιώσεων. Περαιτέρω, οι νομικές αξιώσεις ορίζουν το πεδίο και δη την έκταση και το περιεχόμενο της προστασίας που ζητείται με το αιτούμενο δίπλωμα, παρουσιάζοντας τα στοιχεία που διαφοροποιούν τη συγκεκριμένη εφεύρεση από τις ήδη υπάρχουσες. 

Χρονικά από τη στιγμή που κατατίθεται η αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας και αυτή είναι κανονική, μέσα σε τέσσερις μήνες ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλει τα τυχόν ελλείποντα σχέδια και λοιπά δικαιολογητικά, ώστε η αίτηση να καταστεί πλήρης. Από τη στιγμή αυτή ο φάκελος χρεώνεται στον εκάστοτε εισηγητή του ΟΒΙ, ο οποίο εκκινεί τον έλεγχο σχετικά με την εφεύρεσή σας. Μόλις αυτός ολοκληρωθεί (οι χρόνοι εδώ εξαρτώνται από τον φόρτο εργασίας του ΟΒΙ) κοινοποιείται η έκθεση έρευνας μαζί με τα έγγραφα που τη συνοδεύουν και ο καταθέτης έχει πλέον τρεις μήνΕς στη διάθεσή του για να παρουσιάσει τις παρατηρήσεις του. Στη συνέχεια συντάσσεται η τελική έκθεση έρευνας και χορηγείται το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και καταχωρείται στο Μητρώο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και περίληψή του δημοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.