tel.: 210 3613836

Δικηγορικό Γραφείο

Αρχική Υπηρεσίες Εμπορικού Δικαίου Βιομηχανικό Σχέδιο

Βιομηχανικό Σχέδιο

Οι δημοφιλέστερες ειδικές κατηγορίες δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας είναι το βιομηχανικό σχέδιο και το υπόδειγμα χρησιμότητας. Με τον όρο βιομηχανικο σχέδιο ή υπόδειγμα εννοούμε την εξωτερική ορατή εικόνα ενός βιομηχανικού προϊόντος, η οποία προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει και δη την γραμμή, το περίγραμμα, το σχήμα, τη μορφή, το χρώμα. Πρόκειται δηλαδή για μία δυσδιάστατη διάπλαση μορφής (σχέδιο) ή τρισδιάστατη διάπλαση μορφής (υπόδειγμα), η οποία λόγω του αισθητικού αποτελέσματος αποτελεί πνευματικό δημιούργημα.

Βιομηχανικό Σχέδιο

Πρόκειται επί της ουσίας για νέες επινοήσεις του ανθρωπίνου πνεύματος που αφορούν ένα ενσώματο κινητό αντικείμενο. Εν προκειμένω μιλάμε, όπως και στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, για μία εφευρετική ιδέα, η οποία ομοίως δίνει λύση σε ένα υπαρκτό τεχνικό πρόβλημα. Ωστόσο εν προκειμένω το επινόημα δεν απαιτείται να εμπεριέχει υψηλή εφευρετική δραστηριότητα αλλά μπορεί να έχει χαμηλότερο εφευρετικό ύψος. 

Προϋποθέσεις για να θεωρηθεί ένα επινόημα ως σχέδιο ή υπόδειγμα είναι να είναι νέο και να έχει ατομικό χαρακτήρα. Νέο είναι ένα επινόημα όταν μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση του πιστοποιητικού καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος δεν έχει διατεθεί στο κοινό κάποιο πανομοιότυπο σχέδιο ή υπόδειγμα. Ατομικό χαρακτήρα έχει το σχέδιο ή υπόδειγμα, όταν η εντύπωση που προκαλεί στον ενημερωμένο χρήστη (τελικό αγοραστή) είναι διαφορετική από τα ήδη υπάρχοντα σχέδια ή υποδείγματα. 

Ο τίτλος προστασίας που χορηγείται στον δικαιούχο ενός βιομηχανικου σχεδίου ή υποδείγματος είναι το Πιστοποιητικό Καταχώρησης Σχεδίου ή Υποδείγματος. Δηλαδή ένα σχέδιο ή υπόδειγμα προστατεύεται εφόσον γίνει καταχώρισή του στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Για την καταχώρησή του απαιτείται η κατάθεση σχετικής αίτησης στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. 

Η προστασία ενός βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος συνίσταται στο αποκλειστικό δικαίωμα που αποκτά ο δικαιούχος να το χρησιμοποιεί στην Ελλάδα και να το εκμεταλλεύεται εμπορικά για όσο χρόνο βρίσκεται εν ισχύ. Ο τελευταίος μπορεί να το κατασκευάζει, να το διαθέτει στη αγορά, να το εισάγει, να το εξάγει και κυρίως να απαγορεύει σε οποιονδήποτε τρίτο να το χρησιμοποιεί χωρίς τη συγκατάθεσή του. 

Η διάρκεια της προστασίας ενός σχεδίου ή υποδείγματος είναι μία πενταετία, η οποία εκκινεί από την ημερομηνία καταχώρησής του, δηλαδή την ημερομηνία κανονικής κατάθεσης της αίτησης στον ΟΒΙ. Ωστόσο μετά την πάροδο της πρώτης πενταετίας μπορεί να ανανεωθεί για άλλα πέντε (5) έτη με την καταβολή του αντίστοιχου τέλους ανανέωσης. Ανώτατο όριο ισχύος ενός βιομηχανικού σχεδίου είναι τα είκοσι πέντα (25) έτη. Αντίστοιχα η προστασία παύει με την παραίτηση του δικαιούχου από το σχετικό σχέδιο ή με την πάροδο του χρόνου ισχύος του σχεδίου ή υποδείγματος.

Για ποιες κατηγορίες προϊόντων μπορεί να ζητηθεί προστασία; 

Στις κατηγορίες προϊόντων για τις οποίες μπορεί να ζητηθεί προστασία συγκαταλέγονται τα κοσμήματα, τα είδη ένδυσης και υπόδησης, διατροφής, υφαντουργίας, επίπλωσης, διακόσμησης, συσκευασίες, συσκευές και μηχανήματα, κατασκευές, παιχνίδια, κ.α. 

Πότε δεν προστατεύεται ένα σχέδιο ή υπόδειγμα; 

Δεν παρέχεται προστασία σε ένα σχέδιο ή υπόδειγμα όταν: α) είναι αντίθετο στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη, β) τα χαρακτηριστικά της μορφής του προϊόντος στο οποίο ενσωματώνεται το σχέδιο ή υπόδειγμα υπαγορεύονται αποκλειστικά από την τεχνική του λειτουργία και γ) τα χαρακτηριστικά του προϊόντος πρέπει κατ’ ανάγκη να αναπαραχθούν με την ακριβή μορφή και τις διαστάσεις τους για να είναι δυνατή η συναρμολόγηση ή η μηχανική σύνδεση με άλλο προϊόν. 

Τι κίνδυνοι υπάρχουν όταν δεν έχει γίνει καταχώριση ενός σχεδίου ή υποδείγματος; 

Δεν υφίσταται μονοπωλιακό δικαίωμα εκμετάλλευσης του σχεδίου ή υποδείγματος και ως εκ τούτου κάθε τρίτος μπορεί να το εκμεταλλεύεται χωρίς να έχει τη συγκατάθεση του δημιουργού. 

Τι συμβαίνει όταν κάποιος τρίτος εκμεταλλεύεται παρανόμως καταχωρημένο σχέδιο ή υπόδειγμα; 

Ο δικαιούχος του σχεδίου ή υποδείγματος μπορεί να προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια και να ζητήσει άρση της προσβολής και παράλειψή της στο μέλλον. Σε περίπτωση που έχει επέλθει ζημία στο δικαιούχο του σχεδίου, ο τελευταίος μπορεί να διεκδικήσει την αποκατάστασή της ή την απόδοση της ωφέλειας που απέκτησε ο τρίτος από την αθέμιτη χρήση του ή την απόδοση ποσού ανάλογου του τιμήματος της άδειας εκμετάλλευσης. Μπορεί ακόμη να ζητήσει την καταστροφή προϊόντων του τρίτου ή την απόδοσή τους στον ίδιο. 

Μπορεί να ζητηθεί προστασία για περισσότερα του ενός σχέδια ή υποδείγματα; 

Στην ίδια αίτηση μπορεί να περιληφθούν περισσότερα του ενός σχέδια ή υποδείγματα, με τον όρο ότι τα προϊόντα στα οποία πρόκειται να ενσωματωθούν ή επί των οποίων πρόκειται να εφαρμοσθούν ανήκουν όλα στην ίδια υποκατηγορία ή στο ίδιο σύνολο ή στην ίδια σύνθεση στοιχείων. Τότε μιλάμε για πολλαπλή αίτηση. Ο μέγιστος αριθμός σχεδίων ή υποδειγμάτων που περιλαμβάνει μία πολλαπλή αίτηση είναι το πενήντα. 

Πώς μπορείτε να προστατέψετε ένα σχέδιο ή υπόδειγμα στο εξωτερικό; 

Κάθε δικαιούχος μπορεί να επεκτείνει την προστασία του σχεδίου ή υποδείγματός του και εκτός Ελλάδος και μάλιστα με διαδικασία που θα κινηθεί από Ελλάδα. Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, που είναι αποκλειστικά αρμόδιος για την κατάθεση αίτησης καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος στην Ελλάδα λειτουργεί για τους Έλληνες ή για τους μόνιμα εγκατεστημένους στην Ελλάδα και ως γραφείο παραλαβής αίτησης για διεθνή καταχώριση βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος. Η συνέχεια και η ολοκλήρωση της διαδικασίας γίνεται στο Διεθνές Γραφείο στη Γενεύη. Αντίστοιχα υπάρχει η δυνατότητα καταχώρισης βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σ’ αυτήν την περίπτωση η συνέχεια και η ολοκλήρωση της διαδικασίας γίνεται στο Κοινοτικό Γραφείο στην Ισπανία. 

Υπάρχει χρηματική επιβάρυνση για την απόκτηση του σχετικού τίτλου προστασίας; 

Η προστασία ενός βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος παρέχεται έναντι συγκεκριμένων τελών που περιλαμβάνουν το τέλος κατάθεσης και καταχώρισης και το τέλος προστασίας και δημοσίευσης ή αναβολής της. Το συνολικό ύψος αμφοτέρων των ως άνω τελών είναι 130 ευρώ, χρηματικό ποσό που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ανασταλτικός παράγοντας για την προώθηση της διαδικασίας από τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο.

Για κατοχύρωση βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος καλέστε μας στο 210 3613836.