tel.: 210 3613836

Δικηγορικό Γραφείο

Αρχική Υπηρεσίες Εμπορικού Δικαίου Εμπορικό Σήμα Ημεδαπό Εμπορικό Σήμα

Ημεδαπό Εμπορικό Σήμα

Από τις 11-4-2012 τέθηκε σε ισχύ ο νέος νόµος περί σηµάτων (άρ. 121 – 183  Ν.4072/2012 Α’ 86). Έπειτα από πολλές δεκαετίες, η χώρα µας αποκτά επιτέλους ένα πλήρως αναµορφωµένο νοµικό πλαίσιο, το οποίο θα είναι εφαρμοστέο από τις 11.10.2012, ενσωµατώνοντας κοινοτικές οδηγίες αλλά και εκσυγχρονίζοντας και απλοποιώντας τις διαδικασίες απονοµής - κατοχύρωση σήµατος (κατοχυρωσης ονοματος, ονομασίας, επωνυμίας, λογοτύπου).

Αν ενδιαφέρεστε για κατοχύρωση της επωνυμίας (του εμπορικού σήματος ή του λογοτύπου) της επιχείρησής σας ενημερωθείτε περαιτέρω στην σχετική σελίδα για εμπορικό σήμα.

Ημεδαπό Εμπορικό Σήμα

 

Συγκεκριμένα με τις νέες νομοθετικές ρυθµίσεις επιτυγχάνεται  πέραν της πολυπόθητης επιτάχυνσης της διαδικασίας έγκρισης του σήµατος και η μείωση του συνολικού κόστους των επιχειρήσεων για την απόκτηση εµπορικού σήµατος, αφής η γραφειοκρατία περιορίζεται αισθητά. Αναλυτικότερα, επιταχύνεται η διαδικασία καταχώρισης σήματος με την εισαγωγή του θεσμού του εξεταστή (μονομελές όργανο) αναφορικά με περιπτώσεις σημάτων που δεν παρουσιάζουν απαράδεκτο και καθιερώνονται προθεσμίες για την έκδοση σχετικής απόφασης. Επίσης μειώνεται το ύψος των απαιτούμενων τελών για την κατάθεση του φακέλου στο Υπουργείο. 

Οι επιχειρήσεις καλούνται να κάνουν χρήση των νέων επωφελών γι’ αυτές ρυθµίσεων, προκειµένου να διασφαλίσουν τα άυλα περιουσιακά τους δικαιώµατα, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και το δικαίωµα επί του εμπορικού σήµατος.

 

Πότε μία ένδειξη μπορεί να γίνει αποδεκτή ως εμπορικό σήμα; 

Για να κάνει δεκτή ως εμπορικό σήμα μία ένδειξη, πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι πρϋποθέσεις: 

α. Να μην υπάρχει όμοιο ή παραπλήσιο ηχητικά σήμα το οποίο να έχει προγενετσέρως κατοχυρωθεί στο μητρώο σημάτων και να διακρίνει όμοια ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες. Τον κίνδυνο αυτόν τον αποφεύγει ο καταθέτης με τη διενέργεια ενός νομικού προελέγχου στα Βιβλία Σημάτων της Υπηρεσίας Σημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί η διαθεσιμότητα του εκάστοτε σήματος.

β. Να έχει διακριτική δύναμη η ένδειξη του σήματος και ως εκ τούτου να μην αποτελείται από κοινόχρηστες λέξεις ή σύμβολα, τα οποία σαφώς δεν μπορούν να διαρίνουν ότι τα εκάστοτε προϊόντα ή υπηρεσίες μίας επιχείρησης πράγματι προέρχονται από την τελευταία.

γ. Να μην αποτελείται η ένδειξη του σήματος από λέξεις ή σύμβολα που έχουν αμιγώς περιγραφικό χαρακτήρα, δηλαδή περιγράφουν το προσφερόμενο προϊόν ή υπηρεσία ή λοιπές λέξεις δηλωτικές της ποιότητας, της ποσότητας, της προέλευσης ή της αξίας του προσφερόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας.

δ. να μην είναι η ένδειξη του σήματος αντίθετη με τα χρηστά ήθη ή τη δημόσια τάξη.

ε. να μην έχει παραπλανητικό χαρακτήρα,  αναφορικά λ.χ. με τον τόπο προέλευσης, την ποιότητα, την ποσότητα ή τη φύση του προσφερόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας.

Πότε αποκτάται το δικαίωμα για αποκλειστική χρήση ενός σήματος; 

Το δικαίωμα για αποκλειστική χρήση ενός σήματος αποκτάται με τη καταχώρησή του στο μητρώο σημάτων και ανατρέχει (αναδρομικά) στην ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για την κατοχύρωσή του.  

Πόσο διαρκεί η προστασία του; 

Η καταχώρηση ενός εμπορικού σήματος προστατεύεται για 10 χρόνια και ανανεώνεται ανά 10ετία. Η προστασία του σήματος μπορεί να παρατείνεται ανά δεκαετία με αίτηση του δικαιούχου και με την εμπρόθεσμη καταβολή του τέλους ανανέωσης, αλλιώς διαγράφεται. Η καταβολή του τέλους ανανέωσης γίνεται μέσα στο τελευταίο έτος της προστασίας. Μπορεί να γίνει μέσα σε πρόσθετη προθεσμία έξι μηνών μετά τη λήξη της δεκαετίας, υπό τον όρο της καταβολής του τέλους ανανέωσης αυξημένου κατά το ήμισυ. 

Ποιος μπορεί να κατοχυρώσει ένα εμπορικό σήμα;

Σήμα μπορεί να κατοχυρώσει κάθε φυσικό η νομικό πρόσωπο.

Τι είναι οι κλάσεις στις οποίες ταξινομείται το κάθε σήμα; Μπορεί ο καταθέτης να προσθέσει περισσότερες κλάσεις μετά την κατάθεση της δήλωσης;

Οι κλάσεις είναι κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών στις οποίες καταχωρείται έκαστο σήμα. Για παράδειγμα, ένας υποδηματοποιός καταχωρεί το εμπορικό σήμα που χρησιμοποιεί για να εμπορεύεται τα υποδήματά του στην κλάση των υποδημάτων (κλάση προϊόντος) και στην κλάση της εμπορίας αυτών (κλάση υπηρεσίας).

Δυστυχώς από τη στιγμή που θα κατατεθεί η αίτηση κατοχύρωσης ενός εμπορικού σήματος και θα καταβληθούν τα τέλη, η τυχόν προσθήκη μίας περαιτέρω κλάσης συνεπάγεται εκ νέου κατάθεση νέου φακέλου και καταβολή εκ νέου όλων των τελών. Σκόπιμο λοιπόν κρίνεται προς αποφυγή περαιτέρω εξόδων, αλλά και προς διασφάλιση όσο το δυνατόν προγενέστερης ημερομηνίας, να δηλώνονται εξ αρχής όλες οι κλα΄σεις και τα πρϊόντα του ενδιαφερομένου.

Τι σημαίνει αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του σήματος;

Η καταχώριση του σήματος παρέχει στο δικαιούχο αποκλειστικό δικαίωμα, απαγορεύοντας τη χρήση του για τα ίδια προϊποντα ή υπηρεσίες σε οποιονδήποτε τρίτο. Ιδίως παρέχει το δικαίωμα της χρήσης αυτού, το δικαίωμα να επιθέτει αυτό στα προϊόντα, τα οποία προορίζεται να διακρίνει, να χαρακτηρίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, να επιθέτει αυτό στα περικαλύμματα και τις συσκευασίες των εμπορευμάτων, στο χαρτί αλληλογραφίας, στα τιμολόγια, τους τιμοκαταλόγους, τις αγγελίες, τις κάθε είδους διαφημίσεις καθώς και σε άλλο έντυπο υλικό και να το χρησιμοποιεί σε ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα.