tel.: 210 3613836

Δικηγορικό Γραφείο

Εμπορικό Σήμα

Εμπορικό σήμα θεωρείται κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μίας επιχείρησης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων. Εμπορικά σήματα μπορούν να αποτελέσουν ιδίως: ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων, λέξεις, ψευδώνυμα, επωνυμία επιχείρησης, λογότυπο, απεικονίσεις, σχέδια, γράμματα, αριθμοί, το σχήμα ενός προϊόντος, το σχήμα μίας συσκευασίας, τίτλος εφημερίδας ή περιοδικού. Η κατοχύρωση εμπορικού σήματος (κατοχυρωση ονοματος, ονομασίας, κατοχυρωση λογοτύπου, κατοχυρωση επωνυμίας) αποτελεί πράξη προάσπισης των συμφερόντων μίας εταιρείας ή επιχείρησης και όχι μόνο. Η διαδικασία είναι σύνθετη και απαιτεί έμπειρους και λεπτούς χειρισμούς από δικηγόρο σημάτων καθώς μία μικρή αλλαγή στην περιγραφή μίας υπηρεσίας μπορεί να αποτρέψει διαδικασία αντιρρήσεων από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Ένας έμπειρος δικηγόρος για εμπορικά σήματα θα σας καθοδηγήσει με ασφάλεια στην προστασία του εμπορικού σας σήματος. Τα εμπορικά σήματα μπορούν να κατοχυρωθούν σε επίπεδο χώρας, παγκοσμίως ή σε όλη την Ευρώπη.

Εμπορικό Σήμα

Ποιες κλάσεις με συμφέρει να επιλέξω για το εμπορικό μου σήμα; 

Οι κλάσεις είναι κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών στις οποίες ταξινομείται το κάθε σήμα. Η ύπαρξή τους αποσκοπεί στην καλύτερη προστασία ενός σήματος. Συγκεκριμένα, με την επιλογήτης σωστής κλάσης οριοθετεί κανείς το εύρος της προστασίας που επιθυμεί για το σήμα του. Γι’ αυτό σκόπιμο είναι να επιλέγονται με προσοχή και να είναι σαφείς και ορισμένες, προκειμένου να μην συμπλέκονται με το περιεχόμενο άλλων κλάσεων παραπλήσιων σημάτων. Άλλως ειπείν, η εξειδίκευσή τους προστατεύει εν τέλει τον δικαιούχο του σήματος, ο οποίος αποφεύγει τη γέννηση τυχόν κινδύνου σύγχυσης με άλλα παραπλήσια σήματα. 

Μπορώ να κατοχυρώσω ως σήμα το όνομά μου;

Φυσικά. Η κατοχύρωση ονόματος φυσικού προσώπου ως εμπορικού σήματος αποτελεί εκδήλωση της προσωπικότητας.

Θέλω να κατοχυρώσω ως σήμα το όνομά μου αλλά υπάρχει ήδη ομώνυμο κατοχυρωθέν. Τι πρέπει να κάνω;

Αν ένα σήμα αποτελείται από το όνομα του καταθέτη και το ίδιο όνομα έχει κατατεθεί προγενέστερα από άλλον ως σήμα για να διακρίνει τα ίδια ή ομοειδή προϊόντα,  για τη γέννηση κινδύνου σύγχυσης μεταξύ των δύο συγκρουόμενων ονοματικών σημάτων,  πρέπει στο δεύτερο σήμα να προστεθεί κάποιο διακριτικό σημείο. Κριτήριο για το εάν ένα όνομα συνοδεύεται από διακριτικά τα οποία το διαφοροποιούν επαρκώς από ήδη προγενέστερα κατατεθειμένο σήμα,  το οποίο περιέχει ή αποτελείται από το ίδιο όνομα,  αποτελούν οι ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε περίπτωσης. Κρίσιμη είναι η γενική εικόνα την οποία το σήμα δίνει στον καταναλωτή. 

Ποια είναι η διαφορά ενός εμπορικού σήματος από ένα διακριτικό γνώρισμα; 

Διακριτικό γνώρισμα είναι μία ένδειξη, η οποία έχει διακριτική δύναμη και χρησιμοποιείται στις συναλλαγές άτυπα, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια τυπική διαδικασία κατοχύρωσης. Το διακριτικό γνώρισμα αποκτάται με τη χρήση και την καθιέρωσή του στις συναλλαγές. Αντίθετα, το εμπορικό σήμα είναι το διακριτικό γνώρισμα για το οποίο προβλέπεται συγκεκριμένη τυπική διαδικασία κατοχύρωσης στη Γενική Γραμματία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης . Το δικαίωμα στο σήμα αποκτάται με την έκδοση αμετάκλητης απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων και την καταχώρισή της στο μητρώο σημάτων και τρέχει αναδρομικά από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης κατοχύρωσης.

Χρησιμοποιώ μία ένδειξη ως διακριτικό τίτλο ή επωνυμία της επιχείρησής μου πολλά χρόνια αλλά δεν την έχω κατοχυρωμένη. Προστατεύομαι;

Τα διακριτικά γνωρίσματα τα οποία χρησιμοποιεί ένας επιχειρηματίας είτε για να διακρίνει τον φορέα/τον έμπορο της επιχείρησης(επωνυμία) είτε για να διακρίνει ονοματικά την ίδια την επιχείρηση ή τμήμα της μόνο ή κατάστημά της (διακριτικός τίτλος) είτε για να διακρίνει τα προσφερόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες (διακριτικό γνώρισμα προϊόντος εν είδει σήματος), για τα οποία ωστόσο δεν έχει κατατεθεί αίτηση κατοχύρωσης εμπορικού σήματος στη Γενική Γραμματία Εμπορίου, προστατεύονται δυνάμει του νόμου περί αθεμίτου ανταγωνισμού (146/1914). Μάλιστα, δυνάμει της αρχής της ισότητας που διέπει τα διακριτικά γνωρίσματα, τα ως άνω διακριτικά γνωρίσματα αντιμετωπίζονται σαν εμπορικά σήματα. Απαραίτητο κριτήριο βέβαια είναι η ύπαρξη διακριτικής δύναμης και η χρησιμοποίηση/ καθιέρωση στις συναλλαγές.

Χρησιμοποιώ μία ένδειξη ως διακριτικό γνώρισμα της επιχείρησής μου πολλά χρόνια αλλά δεν την έχω κατοχυρωμένη σαν εμπορικό σήμα. Όταν αποφάσισα να την κατοχυρώσω, διαπίστωσα ότι έχει κατατεθεί αίτηση κατοχύρωσης εμπορικού σήματος από άλλον. Τι πρέπει να κάνω;

Στα διακριτικά γνωρίσματα ισχύει η αρχή της χρονικής προτεραιότητας. Έτσι λοιπόν εάν κάποιος επιχειρηματίας χρησιμοποιεί στις συναλλαγές ατύπως για συναπτά έτη στην αγορά μία ένδειξη ως διακριτικό γνώρισμα που έχει διακριτική δύναμη, την οποία δεν την έχει κατοχυρώσει ως εμπορικό σήμα, κάποιος δε ανταγωνιστής προβαίνει σε κατάθεση αίτησης κατοχύρωσης του εμπορικού σήματος, η οποία δεν έχει γίνει αμετακλήτως δεκτή, τότε ο πρώτος επιχειρηματίας μπορεί να ασκήσει αναλόγως είτε παρέμβαση (χρόνος πριν από τη δικάσιμο) είτε τριτανακοπή (χρόνος μετά από τη δικάσιμο), επικαλούμενος την αρχή της ισότητας και την αρχή της χρονικής προτεραιότητας. 

Θέλω να κατοχυρώσω ένα εμπορικό σήμα, ωστόσο δεν έχω κάνει ακόμη έναρξη (ατομικής επιχείρησης)/ δεν έχω συστήσει ακόμη εταιρεία. Μπορώ; 

Δήλωση κατοχύρωσης εμπορικού σήματος μπορεί να καταθέσει κάθε φυσικό πρόσωπο. 

Στη συνέχεια μπορεί να γίνει μεταβίβαση σήματος; 

Ναι. Το δικαίωμα στο σήμα είναι μεταβιβαστό εν ζωή ή αιτία θανάτου και μάλιστα ανεξάρτητα από την μεταβίβαση της επιχείρησης. 

Πότε συντελείται η μεταβίβαση ενός σήματος; 

Η μεταβίβαση ενός σήματος συντελείται από την σύναψη της σχετικής σύμβασης (ιδιωτικού συμφωνητικού) μεταξύ του παλαιού και του νέου δικαιούχου. Ωστόσο η ύπαρξη αυτής της μεταβίωβασης για να μπορεί να αντιταχθεί σε τρίτους, θα πρέπει καταχωρηθεί στα Βιβλία Σημάτων του Υπουργείου. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θίγεται το κύρος της, απλά η μεταβίωαση δεν έχει ισχύ έναντι τρίτων. 

Μπορεί ένα σήμα να κατατεθεί από συνεταιρισμό, ένωση ή σύλλογο; 

Φυσικά. Σ’ αυτήν την περίπτωση μιλάμε είτε για ένα συλλογικό σήμα, έαν το σήμα χρησιμεύει ως διακριτικό γνώρισμα των προϊόντων ή υπηρεσιών που πωλούνται, παράγονται ή προέρχονται από τα μέλη τους, είτε για ένα ατομικό σήμα, εάν σκοπεύει να το χρησιμοποιήσει ο ίδιος ο συνεταιρισμός ή το σωματείο στη δική του επιχείρηση. Στην πρώτη περίπτωση του συλλογικού σήματος το σήμα δεν προσδιορίζει την προέλευση των προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών από μία μόνο επιχείρηση, αλλά από μία ομάδα επιχειρήσεων, που ανήκου στα μέλη του νομικού προσώπου.