tel.: 210 3613836

Δικηγορικό Γραφείο

Διατροφή Τέκνων

Γενικά ανιόντες και κατιόντες έχουν αμοιβαία υποχρέωση διατροφής. Ως διατροφή νοείται το σύνολο των υλικών μέσων, τα οποία είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των βιοτικών αναγκών εκάστου ανθρώπου και αφορούν τη φυσική του συντήρηση, τη μόρφωσή του, την καλλιέργειά του ή την ψυχαγωγία του.

Δικαίωμα διατροφής έχει κατά τον νόμο μόνο όποιος δεν μπορεί να διατρέφει τον εαυτό του από την περιουσία του ή από εργασία κατάλληλη για την ηλικία του, την κατάσταση της υγείας του και τις λοιπές βιοτικές του συνθήκες, ενόψει και των τυχόν αναγκών εκπαίδευσής του. 

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που πρέπει να λυθούν μετά από ένα διαζυγιο είναι η διατροφή των παιδιών. Σε περίπτωση συναινετικού διαζυγίου τα θέματα διατροφής τέκνων λύνονται με το ιδιωτικό συμφωνητικό ενώ κατά το διαζυγιο με αντιδικία ακολουθείται ξεχωριστή δικαστική διαδικασία για την διεκδίκηση της διατροφής.

Διατροφή Τέκνων

Ποιος ζητά διατροφή για λογαριασμό ενός ανήλικου τέκνου;

Αγωγή για τη διατροφή του ανηλίκου τέκνου κατά κανόνα μπορεί να ασκήσει όποιος έχει την επιμέλεια, καθώς το ίδιο δεν μπορεί να ασκήσει την αγωγή λόγω ανηλικότητας.

Δικαίωμα διατροφής έχει μόνο το ανήλικο τέκνο ή και το ενήλικο;

Αυτονόητο είναι ότι η ενηλικίωση συμπίπτει με την ολοκλήρωση των σπουδών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η οποία ωστόσο δεν προσφέρειο ιδιαίτερα εφόδια που να εξασφαλίζουν την επαγγελματική αποκατάσταση. Όταν λοιπόν μιλάμε για ένα ενήλικο τέκνο, το οποίο σπουδάζει, αδυνατεί να εργαστεί λόγω σπουδών και στερείται λοιπόν περιουσιακών στοιχείων ή αυτά δεν είναι εξ ορισμού προσοδοφόρα, τότε είναι δυνατή η δικαστική επιδίκαση διατροφής.

Είναι δυνατή η επιδίκαση διατροφής σε κυοφορούμενο κατά τη διάρκεια της κύησης;

Όχι, διότι προϋπόθεση επιδίκασης διατροφής σύμφωνα με τον νόμο είναι η ύπαρξη ανηλίκου τέκνου, δηλαδή τέκνου γεννημένου ζωντανού. Ωστόσο είναι δυνατή η όχληση ή η έγερση αγωγής κατά την κύηση για διατροφή, η οποία επενεργεί με τη γέννηση ζωντανού του τέκνου.

Είναι δυνατή η επιδίκαση διατροφή σε τέκνο εφόσον αυτό έχει περιουσία;

Ναι, εφόσον η περιουσία αυτή δεν είναι προσοδοφόρα, δεν αποφέρει δηλαδή εισοδήματα τα οποία να επαρκούν για την κάλυψη των βιοτικών του αναγκών και δεν εργάζεται ή το προϊόν της εργασίας του δεν είναι αντίστοιχα επαρκές.

Πόση διατροφή πρέπει να πληρώνω πχ. για ένα πεντάχρονο ανήλικο τέκνο;

Δεν υπάρχει σαφής μαθηματικός τύπος εξεύρεσης του ποσού της διατροφής που πρέπει να βαρύνει τον έκαστο γονέα. Λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές δυνάμεις των γονέων, το ήδη διαμορφωμένο βιοτικό επίπεδο του ανηλίκου τέκνου καθώς και οι νέες διοαμρφωθείσες συνθήκες. Γνώμονος ωστόσο πάντα είναι το συμφέρον του ανηλίκου τέκνου. Η κάθε δηλαδή περίπτωση αντιμετωπίζεται ad hoc νομολογιακά.

Είμαι παντρεμένος και έχω ένα τέκνο εκτός γάμου, το οποίο δεν το έχω αναγνωρίσει. Πρέπει να πληρώνω διατροφή;

Εφόσον δεν έχει αναγνωριστεί το ανήλικο τέκνο, είτε με δικαστική απόφαση είτε εκουσίως με συμβολαιογραφική πράξη, δεν υπάρχει κατ’ αρχήν υποχρέωση διατροφής. Ωστόσο μπορεί η μητέρα του ανηλίκου τέκνου να ζητήσει δικαστικώς να επέλθει η αναγνώριση αυτή. Σ’ αυτήν την περίπτωση θα γεννηθεί και η υποχρέωση διατροφής του πατέρα.

Είμαι πατέρας ενός ανήλικου τέκνου και αυτήν την περίοδο είμαι άνεργος. Πρέπει να πληρώνω διατροφή;

Δεν υπάρχει ad hoc νομοθετική πρόβλεψη για την περίπτωση αυτή. Σαφώς λαμβάνονται υπόψη από τον δικαστή οι οικονομικές δυνάμεις αμφοτέρων των γονέων, ωστόσο επ’ ουδενί δε συνεπάγεται η ανεργία απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του κονδυλίου διατροφής.

Έχω αδυναμία παροχής διατροφής τέκνου. Τι μπορώ να κάνω;

Σ’ αυτήν την περίπτωση προβάλλεται η ένσταση διακινδύνευσης ιδίας διατροφής, όταν δηλαδή διακινδυνεύεται η ίδια η αυτοδιατροφή του υπόχρεου, ωστόσο μόνο στην περίπτωση που το τέκνο μπορεί να στραφεί κατά άλλου υπόχρεου (συνυπόχρεου ή απώτερου υπόχρεου) ή στην περίπτωση που το ανήλικο τέκνο μπορεί να διατραφεί από την περιουσία του. Για να υπάρχει αδυναμία παροχής του υπόχρεου, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει έσχατη ένδεια ή πλήρης απορία του υπόχρεου. Η κάθε περίπτωση αντιμετωπίζει ad hoc και ως κριτήριο λαμβάνεται το βιοτικό επίπεδο του υπόχρεου, το οποίο κρίνεται με βάση τις συνθήκες της ζωής του και τις οικονομικές του δυνάμεις. Λαμβάνονται υπόψη η ηλικία, η υγεία, ο τόπος κατοικίας, οι ανάγκες εκπαίδευσης, το επάγγελμα, λοιπές υπχορεώσεις, όπως η καταβολή δανειακού τοκοχρεωλυσίου, κ.α. 

Έχει βγει στο παρελθόν απόφαση δικαστηρίου η οποία με υποχρεώνει να πληρώνω ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο μέχρι τώρα εδυνάμην να πληρώσω αλλά πλέον αδυνατώ. Τι μπορώ να κάνω;

Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στον υπόχρεο διατροφής να ζητήσει δικαστικά τη μεταρρύθμιση της αρχικής του απόφασης, μειώνοντας το ποσό αυτής ή ακόμη και διατάσσοντας την παύση της καταβολής του, εάν, αφότου εκδόθηκε η απόφαση που προσδιορίζει τη διατροφή, μεταβλήθηκαν οι όροι της διατροφής.