tel.: 210 3613836

Δικηγορικό Γραφείο

Διατροφή Τέκνων

Γενικά ανιόντες και κατιόντες έχουν αμοιβαία υποχρέωση διατροφής. Ως διατροφή νοείται το σύνολο των υλικών μέσων, τα οποία είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των βιοτικών αναγκών εκάστου ανθρώπου και αφορούν τη φυσική του συντήρηση, τη μόρφωσή του, την καλλιέργειά του ή την ψυχαγωγία του.

Δικαίωμα διατροφής έχει κατά τον νόμο μόνο όποιος δεν μπορεί να διατρέφει τον εαυτό του από την περιουσία του ή από εργασία κατάλληλη για την ηλικία του, την κατάσταση της υγείας του και τις λοιπές βιοτικές του συνθήκες, ενόψει και των τυχόν αναγκών εκπαίδευσής του. 

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που πρέπει να λυθούν μετά από ένα διαζυγιο είναι η διατροφή των παιδιών. Σε περίπτωση συναινετικού διαζυγίου τα θέματα διατροφής τέκνων λύνονται με το ιδιωτικό συμφωνητικό ενώ κατά το διαζυγιο με αντιδικία ακολουθείται ξεχωριστή δικαστική διαδικασία για την διεκδίκηση της διατροφής.

Διατροφή Τέκνων

 

Ειδικότερα όμως για το ανήλικο τέκνο, δικαίωμα διατροφής τέκνου από τους γονείς του στοιχειοθετείται ακόμη και εάν έχει περιουσία, εφόσον τα εισοδήματα της περιουσίας του ή το προϊόν της εργασίας του δεν αρκούν για τη διατροφή του. 

Το μέτρο της διατροφής τέκνου προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του παιδιού, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις συνθήκες της ζωής του (ανάλογη διατροφή). Η διατροφή παιδιού περιλαμβάνει όσο είναι αναγκαία για τη συντήρηση του τέκνου καθώς και όσα απαιτούνται για την ανατροφή του και την επαγγελματική και εν γένει εκπαίδευσή του. Ωστόσο επειδή οι ανάγκες διατροφής του τέκνου μπορεί να διαοφοροποιηθούν μετά τη διακοπή της εγγάμου συμβιώσεως ή τη λύση του γάμου, ως γνώμονας λαμβάνεται το έως τώρα βιοτικό του επίπεδο, ωστόσο γίνεται και σύγκριση μεταξύ των έως τώρα συνθηκών της ζωής του καθώς και των νέων διαμορφωθεισών συνθηκών. Μαθηματικά λαμβάνεται δηλαδή εν γένει υπόψη το ποσοτικό maximum ποσό διατροφής που μπορούν να δώσουν οι γονείς καθώς και το ποιοτικό minimum αναγκών του ανηλίκου τέκνου, οι οποίες είναι πρέπει να ικανοποιηθούν απαρεγκλίτως, με βάση το κοινό αίσθημα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

Αναφορικά με το περιεχόμενο της διατροφής τέκνων, νομολογιακά προκύπτει ότι για τη συντήρηση ενός ανηλίκου τέκνου απαραίτητη είναι η καταβολή μηνιαίων κονδυλίων για την τροφή, τη στέγη, τον φωτισμό, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (επισκέψεις σε ιατρούς, τυχόν ασφαλιστική κάλυψη υγείας, αγορά φαρμάκων, πραγματοποίηση εξετάσεων, νοσηλεία, κ.α.), την ένδυση, την υπόδηση, έξοδα συγκοινωνίας, έξοδα επικοινωνίας, ψυχαγωγία, έξοδα επαγγλεματικής αποκατάστασης ή εκπαίδευσης (φροντιστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, σχολικά έξοδα) θεωρητικής ή τεχνικής οποιουδήποτε βαθμού, συμπεριλαμβανομένης και της πανεπιστημιακής (όταν πρόκειται για ενήλικο τέκνο). 

Σε περίπτωση μη καταβολής της διατροφής ανηλίκου τέκνου από τον υπόχρεο γονέα, είτε αυτή έχει προσδιοριστεί σε επίπεδο ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ των γονέων και έχει επικυρωθεί στα πλαίσια συναινετικού διαζυγίου από το Δικαστήριο, συνιστώντας εκτελεστό τίτλο, είτε έχει προσδιοριστεί με δικαστική απόφαση στα πλαίσια αντιδικίας, υπάρχουν ποινικές συνέπειες, οι οποίες αφορούν αυτόφωρη διαδικασία αλλά και κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας. Κατάσχεση περαιτέρω μπορεί να χωρέσει και σε βάρος του μισθού του υπόχρεου κατά το ήμισυ. Σε περίπτωση ανεργίας του υπόχρεου, δεν υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη απαλλαγής του από την υποχρέωση διατροφής. Ωστόσο με σχετική αίτηση μεταρρύθμισης της προϋπάρχουσας απόφασης που επιδικάζει το κονδύλιο της διατροφής για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου μπορεί να ζητήσει ο υπόχρεος από το δικαστήριο να λάβει υπόψη του την «πρόσφατη» οικονομική του αδυναμία, περιορίζοντας το ποσό της διατροφής.

Για την υποχρέωση διατροφής, η οποία αφορά ανήλικους, δεν τίθεται ζήτημα παραιτήσεως εκ της υποχρέωσης, διότι είναι επιβεβλημένη εκ του νόμου. Ακόμη και εάν μία τέτοια συμφωνία γίνει σε επίπεδο ιδιωτικού συμφωνητικού με τη συναίνεση των δύο γονέων, ένας τέτοιος όρος δεν είναι νομοθετικά έγκυρος.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τη διεκδίκηση διατροφής παιδιών μετά το διαζύγιο επικοινωνήστε άμεσα με το 210 3613836 και ένας έμπειρος δικηγόρος θα σας καθοδηγήσει με ασφάλεια.