tel.: 210 3613836

Δικηγορικό Γραφείο

Αρχική Υπηρεσίες Αστικού Δικαίου Οικογενειακά Συναινετικο Διαζυγιο

Συναινετικο Διαζυγιο

Το συναινετικό διαζύγιο είναι ο απλούστερος, οικονομικότερος και ταχύτερος τρόπος συναινετικής λύσης ενός γάμου (διαζυγιο) τον οποίο πρέπει να εξετάζει πρωταρχικά κάθε δικηγόρος οικογενειακού δικαίου, εφόσον βέβαια τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συναινετική διάθεση. Με τον νέο νόμο το συναινετικό διαζύγιο εκδίδεται αναγκσταστικά από δύο δικηγόρους σε συμβολαιογράφο μέσα σε 12 ημέρες. Οι δύο σύζυγοι συναινούν στη διάσπαση και στην επίλυση των μεταξύ τους ζητημάτων (επιμέλεια τέκνων, επικοινωνία, διατροφή, κοινή περιουσία, οικογενειακή στέγη κα.) και εκπροσωπούνται από ξεχωριστούς δικηγόρους, καθώς δεν επιτρέπεται κοινή εκπροσώπηση.

Οι τύποι διαζυγίου είναι κατ’ αρχήν δύο, το συναινετικο διαζυγιο και το διαζύγιο με αντιδικία. Η έκδοση συναινετικού διαζυγίου είναι ταχύτατη και έχει το χαμηλότερο κόστος ενώ ταυτόχρονα ρυθμίζονται πολλές άλλες εκκρεμότητες (επιμέλεια, διατροφή, επικοινωνία, περιουσία, οικογενειακή στέγη). Τη διαδικασία αναλαμβάνει ένας δικηγόρος για συναινετικό διαζύγιο για κάθε μέρος και ένας συμβολαιογράφος.

Παρακάτω αναλύεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για έκδοση συναινετικού διαζυγίου.

Συναινετικο Διαζυγιο

 

Το συναινετικό διαζύγιο χαρίζει στους συζύγους τη δυνατότητα να επιλύσουν με μία μόνο διαδικασία όλα τα θέματα που ανακύπτουν από τον τερματισμό του γάμου τους και της εγγάμου συμβιώσεώς του και μάλιστα στο συναινετικό διαζύγιο οι σύζυγοι και γονείς έχουν τη δυνατότητα να λάβουν οι ίδιοι αποφάσεις για τα θέματα που άπτονται του οικογενειακού τους βίου, εννοώντας κυρίως τα θέματα των ανηλίκων τέκνων, τα κοινά περιουσιακά στοιχεία και την μετεγκατάσταση ενός εκ των συζύγων από τη συζυγική οικία, υπογράφοντας ενώπιον δικηγόρων ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, στο οποίο από κοινού συναποφασίζουν για τα ως άνω. Το συμφωνητικό αυτό επικυρώνεται από συμβολαιογράφο, οπότε κατοχυρώνει τους συζύγους εφεξής ως αμετάκλητος και εκτελεστός τίτλος.

Το συναινετικό διαζύγιο είναι ο μόνος τρόπος συναινετικής λύσης του γάμου που κατ’ αρχήν κάθε δικηγόρος πρέπει να συστήνει στα ενδιαφερόμενα μέρη, εφόσον τα τελευταία είναι αποφασισμένα να προχωρήσουν αμφότερα σε λύση του γάμου τους, διότι μόνο μέσω αυτής της διαδικασίας είναι δυνατό να επιτευχθεί μία λύση, η οποία μπορεί να εξυπηρετεί πραγματικά το συμφέρον των ανηλίκων τέκνων και να ικανοποιεί αμφότερους τους συζύγους χωρίς σημαντικές υποχωρήσεις. Ωστόσο η διαδικασία αυτή απαιτεί ώριμη σκέψη από πλευράς των συζύγων και προς αυτήν την κατεύθυνση οφείλει κατ’ αρχήν να οδηγήσει τους συζύγους ο δικηγόρος. Χαρακτηριστικό της διαδικασίας αυτής είναι ότι ο δικηγόρος με μία συμβολαιογραφική πράξη επιτυγχάνει τη ρύθμιση όλων των οικογενειακών θεμάτων, ακόμη και τη λύση του ίδιου του γάμου.

Όταν οι σύζυγοι συμφωνούν για το διαζύγιο, μπορούν να το ζητήσουν από τους δικηγόρους τους με μία συμβολαιογραφική πράξη που ονομάζεται πράξη συναινετικής λύσης γάμου και αποτελεί το συναινετικο διαζυγιο. Το συναινετικό διαζύγιο αποτελεί έναν ιδιαίτερο τρόπο διάζευξης, που χαρακτηρίζεται από έντονη τυπικότητα, ακριβώς επειδή ο έλεγχος των πραγματικών περιστατικών και των κινήτρων των συζύγων εκφεύγει από τον έλεγχο του δικαστή. Με τις νέες μάλιστα νομοθετικές ρυθμίσεις η όλη διαδικασία για έκδοση συναινετικού διαζυγίου είναι ταχύτατη και πιο οικονομική, δεδομένου ότι έχει επέλθει ουσιώδης απλούστευσή της και χρονική επιτάχυνσή της.

Το νέο συναινετικό διαζύγιο ακολουθεί πλέον μία ταχύτατη διαδικασία, η οποία δεν λαμβάνει χώρα πια ενώπιον του εκάστοτε Πρωτοδικείου αλλά ενώπιον ενός οιουδήποτε συμβολαιογράφου με υποχρεωτική εκ του νόμου παράσταση δύο δικηγόρων, ένας έκαστος εκ των οποίων προασπίζεται τα συμφέροντα του εκάστοτε μέρους. Δεν επιτρέπεται δηλ. η εκπροσώπηση από κοινό δικηγόρο, όπως γινόταν παλιά. Η νέα διαδικασία ολοκληρώνεται σε μόλις 12 ημέρες, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα σε οιοδήποτε μέρος να τελέσει νέο γάμο, εάν το επιθυμεί.

Αναλυτικότερα, με το άρθρο 22 του Νόμου 4509/2017, ο οποίος ετέθη σε ισχύ την 22.12.2017, τροποποιήθηκε η  διάταξη του άρθρου 1441 του Αστικού Κώδικα αναφορικά με το συναινετικό διαζύγιο. Ειδικότερα, για τους συζύγους που επιθυμούν να λύσουν συναινετικά το γάμο τους από την 22.12.2017 και εφεξής, πλέον δεν ακολουθείται η δικαστική οδός αλλά ο γάμος λύεται αποκλειστικά με συμβολαιογραφική πράξη, ενώπιον κοινού Συμβολαιογράφου επιλεγμένου από τους συζύγους. Ειδικότερα, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

Αμφότεροι οι σύζυγοι που επιθυμούν την λύση του γάμου τους με συναινετικο διαζυγιο, κοινή συναινέσει, απευθύνονται αρχικώς στους πληρεξουσίους δικηγόρους τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού. Κάθε σύζυγος οφείλει να απευθύνεται σε δικό του πληρεξούσιο δικηγόρο, καθώς ο νέος νόμος δεν παρέχει τη δυνατότητα εκπροσώπησης αμφότερων των συζύγων από τον ίδιο δικηγόρο. Με το εν λόγω ιδιωτικό συμφωνητικό οι σύζυγοι δηλώνουν την επιθυμία τους για τη λύση του γάμου ενώ, εάν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, παράλληλα ρυθμίζουν τα ζητήματα επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας με αυτά, με υποχρεωτική ισχύ του συμφωνηθέντος περιεχομένου για δύο (2) έτη τουλάχιστον, αναφορικά με τον τμέα της διατροφής. Η υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού για συναινετικο διαζυγιο λαμβάνει χώρα είτε από τους συζύγους ενώπιον της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη, η δε Γραμματεία δίδει βεβαίωση ως προς το γνήσιο της υπογραφής των συζύγων, είτε από τους πληρεξουσίους δικηγόρους των συζύγων, εφόσον τους έχει δοθεί προς τούτο ειδική πληρεξουσιότητα με τη σύνταξη ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου ενώπιον Συμβολαιογράφου, εντός μηνός πριν την υπογραφή του συμφωνητικού.

Με την πάροδο δέκα (10) ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού για συναινετικο διαζυγιο, οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους υποβάλλουν το ιδιωτικό συμφωνητικό (το οποίο περιέχει αυτολεξεί τη συμφωνία των συζύγων για λύση του γάμου τους καθώς και τη ρύθμιση των ζητημάτων τυχόν ανηλίκων τέκνων τους) ενώπιον του επιλεχθέντος Συμβολαιογράφου, προκειμένου να καταρτισθεί συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου, η οποία επί της ουσίας επικυρώνει τη συμφωνία των συζύγων ως προς τη λύση του γάμου τους με συναινετικο διαζυγιο και ως προς τη ρύθμιση των ζητημάτων αναφορικά με τυχόν ανήλικα τέκνα τους. Τη συμβολαιογραφική πράξη υπογράφουν οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή μόνον οι τελευταίοι, εφόσον έχουν εφοδιαστεί προς τούτο με ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο, εντός μηνός από την υπογραφή της πράξης. Ως προς τα ζητήματα επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής ανήλικων τέκνων, η πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μετά τη λήξη ισχύος του επικυρωμένου, πλέον, συμφωνητικού μεταξύ των συζύγων, η οποία ισχύς είναι τουλάχιστον διετής από την υπογραφή του, μπορεί να ρυθμίζεται η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων για περαιτέρω χρονικό διάστημα με νέα συμφωνία.

Εάν ο γάμος των συζύγων ήταν θρησκευτικός, τότε ένας εκ των συζύγων υποβάλει αίτηση, ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ζητώντας την έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας για την πνευματική λύση του γάμου, συνοδευόμενη από αντίγραφο της καταρτισθείσας συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του γάμου με συναινετικο διαζυγιο. Η παραγγελία και το αντίγραφο της καταρτισθείσας συμβολαιογραφικής πράξης λύσης συνυποβάλλονται, εν συνεχεία, στην Ιερά Μητρόπολη στην οποία ανήκει ο ιερός ναός όπου τελέστηκε ο γάμος. Τέλος, προσκομίζονται τα ως άνω και στο Ληξιαρχείο, στο οποίο δηλώθηκε η τέλεση του γάμου, προκειμένου να δηλωθεί, πλέον, η λύση αυτού. Μόνο στο στάδιο αυτό ολοκληρώνεται η λύση του γάμου με συναινετικο διαζυγιο. 

Προϋποθέσεις για τη συναινετική λύση ενός γάμου είναι μεταξύ των άλλων η ύπαρξη έγγραφης συμφωνίας διάζευξης των συζύγων, η υπγραφή αυτής με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η τήρηση ορισμένης διαδικασίας ενώπιον του συμβολαιογράφου (η δήλωση της συμφωνίας των συζύγων περί λύσεως του γάμου σε μία συνάντηση), η παρέλευση συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας από την υπογραφή του συμφωνητικού μέχρι τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης συναινετικής λύσης του γάμου, κ.α.

συναινετικο διαζυγιοΤο συναινετικό διαζύγιο είναι η βέλτιστη λύση για όσους επιθυμούν να λύσουν τον γάμο τους, δεδομένου ότι με μία διαδικασία (αυτή της έκδοσης του συναινετικού διαζυγίου) ρυθμίζονται αυτομάτως τα εξής θέματα: η λύση του γάμου, η επιμέλεια τυχόν ανηλίκου τέκνου ή τέκνων, η επικοινωνία του έτερου γονέα που δεν έχει την επιμέλεια με το ανήλικο τέκνο και το ζήτημα της διατροφής του ανηλίκου τέκνου., η χρήση της οικογενειακής στέγης. 

Ειδικότερα, για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου σε περίπτωση ύπαρξης ανηλίκου τέκνου απαιτείται η υπογραφή από τα συμβαλλόμενα μέρη (συζύγους-γονείς) ενός ιδιωτικού συμφωνητικού, στο οποίο θα ορίζεται ρητά ποιος εκ των δύο γονέων θα έχει την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου και πώς θα επικοινωνεί ο άλλος γονέας (που δεν έχει την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου) μ’ αυτό. Όρος διατροφής του ανηλίκου τέκνου απαιτείται εκ του νόμου να συμπεριλαμβάνεται και μάλιστα με ελάχιστη διάρκεια ισχύος δύο (2) ετών. Σε διαφορετική περίπτωση, η δικαστηριακή διαδικασία που ακολουθείται για να ρυθμιστεί το ζήτημα της διατροφής είναι η κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, δια της οποίας ο ασκών την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου ζητά την προσωρινή επιδίκαση διατροφής για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου και ο δικαστής του εκάστοτε Πρωτοδικείο αποφασίζει με σχετική δικαστική απόφαση. 

Η διαδικασία έκδοσης του συναινετικού διαζυγίου περιλαμβάνει τα κάτωθι στάδια: 

1. Αρχικά οι δύο σύζυγοι αποφασίζουν από κοινού την λύση του γάμου τους με συναινετικο διαζυγιο.

2. Εν συνεχεία απευθύνονται σε εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο οικογενειακού δικαίου.

3. Συντάσσεται και υπογράφεται το ιδιωτικό συμφωνητικό που ρυθμίζει τα θέματα επικοινωνίας, διατροφής και επιμέλειας, ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου.

4. Υπογράφεται ειδικό πληρεξούσιο για την περίπτωση που δεν επιθυμούν τα μέρη να παραστούν στη διαδικασία.

5. Συντάσσεται και υπογράφεται συμβολαιογραφική πράξη σε συμβολαιογράφο για την λύση του γάμου με συναινετικο διαζυγιο.

6. Λαμβάνεται εισαγγελική παραγγελία προς την εκάστοτε αρμόδια Μητρόπολη για την πνευματική λύση του γάμου, σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου.

7. Γίνεται πνευματική λύση του γάμου, σε περίπτωση τέλεσης θρησκευτικού γάμου.

8. Καταχωρείται η λύση του γάμου στο Ληξιαρχείο και τότε λαμβάνει χώρα η λύση του γάμου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

δικαιολογητικά για συναινετικό διαζύγιο

Το κόστος του συναινετικού διαζυγίου είναι μικρότερο από αυτό του διαζυγίου με αντιδικία καθώς με μία διαδικασία επιλύνονται συναινετικά όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν από τη διάσπαση της εγγάμου συμβιώσεως, ήτοι πολλές εκρεμότητες λύνονται με το συμφωνητικό για συναινετικο διαζυγιο μεταξύ των μερών και όχι με ξεχωριστές δικαστηριακές διαδικασίες. 

Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για συναινετικό διαζύγιο, το κόστος του και τη διαδικασία έκδοσης συναινετικου διαζυγιου τηλεφωνήστε στο 210 3613836 και ένας έμπειρος δικηγόρος συναινετικών διαζυγίων θα λύσει κάθε απορία σας.