tel.: 210 3613836

Δικηγορικό Γραφείο

Διαγραφή Domain Name

Η διαγραφή εκχωρηθέντος ονόματος χώρου που αφορά την Ελλάδα και έχει κατάληξη .gr μπορεί να γίνει είτε αυτεπαγγέλτως από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) είτε κατόπν αίτησης διαγραφής του ίδιου του φορέα του Ονόματος Χώρου είτε από οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος έχει έννομο συμφέρον ως προς αυτή τη διαγραφή. 

 

 

Διαγραφή Domain Name

Οι λόγοι οριστικής διαγραφής ονόματος χώρου με κατάληξη .gr απαριθμούνται περιοριστικά στην υπ’ αριθμ. 693/9/2013 απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. (Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου- Domain Names- με κατάληξη gr).

Αναλυτικότερα, ένα Όνομα Xώρου με κατάληξη .gr διαγράφεται οριστικά όταν συντρέχουν μία από τις κάτωθι περιοριστικά οριζόμενες περιπτώσεις:

Α) Αν το ζητήσει ο ίδιος ο Φορέας με δήλωσή του μέσω του Καταχωρητή που διαχειρίζεται το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr.

Β) Μετά από δικαστική απόφαση, η οποία διατάσσει τη διαγραφή του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr

Γ) Αυτεπάγγελτα ή μετά από καταγγελία τρίτου (αίτηση διαγραφής)  έχοντος προς τούτο έννομο συμφέρον, στις εξής περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:

1. Αν η Δήλωση Καταχώρησης δεν ήταν ακριβής ως προς τα υποχρεωτικά πεδία αυτής και ιδίως σε περίπτωση που:

α) από τα στοιχεία της Δήλωσης Καταχώρησης όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο δεν προκύπτει η ταυτότητα του Φορέα ή

β) αποδειχθεί ότι το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης που συνυποβάλλεται με την Δήλωση Καταχώρησης είναι καθοιονδήποτε τρόπο ψευδές.

2. Εάν το μεταβλητό πεδίο Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr είναι ταυτόσημο ή παρόμοιο σε βαθμό που να προκαλεί σύγχυση με όνομα για το οποίο υφίσταται δικαίωμα βάσει εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας (διακριτικό γνώρισμα κτηθέν κατά το ουσιαστικό σύστημα ή εμπορικό σήμα τυπικά κατοχυρωμένο)και το εν λόγω Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr:

α) καταχωρήθηκε από φορέα, ο οποίος δεν έχει δικαιώματα ή έννομο συμφέρον επί του ονόματος ή

β) καταχωρήθηκε ή χρησιμοποιείται με κακή πίστη.

3. Εφόσον συντρέχει λόγος που δεν θα επέτρεπε την εκχώρηση του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού εκτός και εάν το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr έχει εκχωρηθεί μέχρι και την 30.12.2002.

 4. Σε περίπτωση που ο Φορέας δεν συμμορφωθεί με την υποχρέωση περί δήλωσης μεταβολής στοιχείων εκχώρησης όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 και παρέλθει το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών που δίνεται στον Φορέα μετά την προσωρινή απενεργοποίηση του ονόματος προκειμένου να κοινοποιήσει οποιαδήποτε μεταβολή.

5. Αν η Δήλωση Καταχώρησης για την εκχώρηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr έγινε κατά παράβαση των αρχών της καλής πίστης, εκτός και εάν το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr έχει εκχωρηθεί μέχρι και την 30.12.2002.

6. Σε περίπτωση που ο Φορέας έχει προβεί σε χρήση του Oνόματος Xώρου με κατάληξη .gr η οποία αντιβαίνει στις αρχές της καλής πίστης ή είναι κακόπιστη και ιδιαίτερα όταν έχει επιτρέψει ή ανεχθεί τη χρήση από τρίτο του ίδιου Oνόματος Xώρου με κατάληξη .gr ή Oνόματος Xώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου με κατάληξη .gr το οποίο συντίθεται από το εκχωρηθέν στο Φορέα Όνομα Xώρου με κατάληξη .gr, κατά τρόπο ο οποίος θα συνιστούσε λόγο διαγραφής του Oνόματος Xώρου με κατάληξη .gr σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

7. Σε περίπτωση που ο Φορέας είναι νομικό πρόσωπο που λύθηκε.

8. Σε περίπτωση που ο Φορέας είναι φυσικό πρόσωπο και αποβιώσει, εφόσον οιοσδήποτε εκ των νόμιμων κληρονόμων του ή εκ των εκτελεστών της διαθήκης του δεν ζητήσουν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία θανάτου του φυσικού προσώπου τη μεταβίβαση του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr λόγω καθολικής διαδοχής, σύμφωνα με το Παράρτημα Η του παρόντος Κανονισμού,

9. Σε περίπτωση που ο Φορέας Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr είναι νομικό πρόσωπο και σύμφωνα με σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα παύει να υφίσταται και επέρχεται με οποιονδήποτε τρόπο άλλο πρόσωπο στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις Φορέα του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr, εφόσον ο νέος Φορέας δεν ζητήσει εντός 6 μηνών από την σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ημερομηνία επέλευσής του στα εν λόγω δικαιώματα και υποχρεώσεις την μεταβίβαση του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr στο νέο Φορέα σύμφωνα με το Παράρτημα Η του παρόντος Κανονισμού.

10. Σε περίπτωση που το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr αποτελεί σημείο και επίσημα του ελληνικού κράτους και των λοιπών κρατών ή Διεθνών Οργανισμών καθώς και σημείο μεγάλης συμβολικής σημασίας, ιδίως θρησκευτικά σύμβολα και λέξεις.

11. Σε περίπτωση που το συγκεκριμένο Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr αντίκειται στη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη.

 

 

Σε περίπτωση που ένα Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr διαγραφεί ή απενεργοποιηθεί προσωρινά, διαγράφεται και απενεργοποιείται προσωρινά οποιαδήποτε μορφή του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου δεσμεύεται αυτόματα. Η Ε.Ε.Τ.Τ. καλεί σε ακρόαση τον δικαιούχο του κρινόμενου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr για το οποίο υποβλήθηκε αίτηση διαγραφής και οφείλει εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης κλήσης της Ε.Ε.Τ.Τ. να υποβάλει υπόμνημα προς αντίκρουση των λόγων διαγραφής. Μέχρι να ολοκληρωθεί η ως άνω διαδικασία, απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβίβαση του επίμαχου Ονόματος Χώρου σε τρίτο πρόσωπο.