tel.: 210 3613836

Δικηγορικό Γραφείο

Αρχική Υπηρεσίες Εμπορικού Δικαίου Εμπορικό Σήμα Κοινοτικό Ευρωπαϊκό Σήμα

Κοινοτικό Ευρωπαϊκό Σήμα

Ως κοινοτικό εμπορικό σήμα (ή Ευρωπαϊκό σήμα) νοείται ό,τι ακριβώς νοείται ως εθνικό σήμα, με τη διαφορά ότι αφορά την ευρύτερη περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται δηλαδή για κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μίας επιχείρησης, το οποίο έχει κατοχυρωθεί στο μητρώο ευρωπαϊκών σημάτων του ευρωπαϊκού Γραφείου Δανοητικής Ιδιοκτησίας, που εδρεύει στο Αλικάντε της Ισπανίας. Η κατοχύρωση κοινοτικού σήματος (ευρωπαικού σήματος) γίνεται με μία αίτηση σ' όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σήμα ευρωπαϊκής ένωσης είναι προτιμητέο, γιατί προστατεύεται με μία αίτηση και με εφ' άπαξ καταβολή ενός ευρωπαϊκού τέλους κατοχύρωσης  σ' ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα και στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα ο δικαιούχος κοινοτικού σήματος (ευρωπαϊκού σήματος) να μπορεί να δραστηριοποιηθεί άφοβα σ'όλη την Ευρώπη. Κατοχυρώνοντας το κοινοτικό σήμα, έχει πλέον μία έντυπη αποτύτπωση των δικαιωμάτων αποκλειστικής προστασίας, εύκολα διαπραγματεύσιμη και εμπορεύσιμη.

Κοινοτικό Ευρωπαϊκό Σήμα

 

Από τα πιο βασικά όπλα που κάθε ελληνική επιχείρηση οφείλει να έχει στην φαρέτρα της προκειμένου να ανοιχθεί στις εξαγωγές στην Ευρωπαϊκή αγορά είναι ένα κοινοτικό σήμα (ευρωπαϊκό σήμα) ή αλλιώς σήμα ευρωπαϊκής ένωσης, το οποίο θα έχει ακολουθήσει κανονικά τη διαδικασία κατοχύρωσης κοινοτικού σήματος. Ελληνικά προϊόντα του πρωτογενούς τομέα, όπως το ελαιόλαδο, η φέτα, οι ελιές αλλά και του δευτερογενούς, όπως οι γούνες καταλαμβάνουν ένα πλειοψηφικό ποσοστό στις ολοένα αυξανόμενες ελληνικές εξαγωγές και κατακλύζουν τα ράφια της ευρωπαϊκής αγοράς και όχι μόνο. Πρωτίστης σημασίας λοιπόν είναι η προστασία τών κοινοτικών σημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όπως το εθνικό σήμα, έτσι και το ευρωπαϊκό είναι το απόσταγμα μίας πολύ σημαντικής επένδυσης χρόνου και κεφαλαίου εκ μέρους του δικαιούχου του και ως εκ τούτου είναι ένα υπολογίσιμο περιουσιακό αγαθό γι' αυτόν.  

Η προστασία στο κοινοτικό σήμα (ευρωπαϊκό σήμα) εκτείνεται αυτομάτως σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή στα σημερινά κράτη-μέλη. Σε περίπτωση δε διεύρυνσης της Ε.Ε. με νέα κράτη-μέλη, αυτομάτως η προστασία του θα επεκταθεί και στις νέες χώρες που εισήλθαν, χωρίς έτερη επιβάρυνση.  

Το σήμα της ευρωπαϊκής ένωσης παρέχει στον δικαιούχο του αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του και αποτροπής κάθε έτερης μη εξουσιοδοτημένης παράνομης χρήσης του στις συναλλαγές από κακόπιστους τρίτους ανταγωνιστές, χωρίς την συγκατάθεσή του δικαιούχου του κοινοτικού σήματος ή του ευρωπαϊκού σήματος και κατά παράβαση του αποκλειστικού του δικαιώματος. Με τον όρο παράνομη χρήση εννοούμε την επίθεσή του από τρίτους ανταγωνιστές στα προϊόντα ή στη συσκευασία τους, τα οποία στη συνέχεια διατίθενται στην αγορά καθώς και τη χρήση του σε επαγγελματικό έντυπο υλικό και στη διαφήμιση. Ο δικαιούχος κοινοτικού σήματος της ευρωπαϊκής ένωσης μπορεί να δράσει ενάντια σε αυτές τις παραβάσεις με τη λήψη μέτρων που προβλέπονται ρητά στο πλαίσιο της Κοινοτικής Οδηγίας περί προστασίας του κοινοτικού σήματος. 

Οι ιδιαιτερότητες που έχει η κατοχύρωση κοινοτικού σήματος είναι οι εξής:

α. Η απόκτηση, η λειτουργία του, οι εξουσίες που πηγάζουν απ’ αυτό, η προστασία του, η λήξη του, όλα ρυθμίζονται ενιαία από τον Κοινοτικό Κανονισμό και όχι από το εκάστοτε εθνικό δίκαιο.

β. Παράγει αυτομάτως και ενιαία τα αποτελέσματά του σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα εξαίρεσης κάποιου κράτους μέλους. Δηλαδή δεν μπορεί ο δικαιούχος ενός κοινοτικού σήματος να παραιτηθεί του σήματος αναφορικά με ένα μόνο κράτος μέλος.

γ. Ένα κοινοτικό σήμα μπορεί να συνυπάρχει με ένα προγενέστερο εθνικό σήμα, εφόσον οι φορείς του εθνικού σήματος δεν αντέδρασαν στην κατοχύρωση του κοινοτικού σήματος. 

Το κοινοτικό σήμα κατοχυρώνεται με σχετική αίτηση που κατατίθεται σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαίκής Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Η διαδικασία κατοχύρωσης περιλαμβάνει μία σειρά από επιμέρους στάδια, τα οποία ακολουθούνται τυπικά από την Κοινοτική Επιτροπή, η δε προστασία του παρέχεται από την ημερομηνία δημοσίευσης της καταχώρισης του σήματος στο μητρώο κοινοτικών σημάτων.  

Ειδικότερα, επίσημος πανευρωπαϊκός φορέας στον οποίο διενεργείται η κατοχύρωση κοινοτικού σήματος είναι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας (EUIPO), το οποίο ασχολείται με την κατοχύρωση κοινοτικού σήματος (CTM) και κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος (RCD), τα οποία είναι απαραίτητα συστατικά της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Αυτές οι εγγραφές παρέχουν προστασία σε κοινοτικά σήματα και κοινοτικά σχέδια/υποδείγματα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία καλύπτει όλα τα σημερινά κράτη-μέλη και συνολικά σχεδόν 500 εκατομμύρια ανθρώπους. Το εν λόγω Γραφείο λειτουργεί, επίσης, σε στενή συνεργασία με τα εθνικά γραφεία κατοχύρωσης των κρατών-μελών της ΕΕ, με διεθνή γραφεία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που επηρεάζουν τους ιδιοκτήτες και τους χρήστες των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Πρόκειται για έναν σχετικά νέο θεσμό, ο οποίος καθιερώθηκε με την ψήφιση του Κοινοτικού Κανονισμού (40/1994) το έτος 1993. Στόχος του ήταν η αρμονική ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων στο σύνολο της Κοινότητας με τη δημιουργία μίας εσωτερικής αγοράς, η οποία θα χαίρει αντίστοιχων προνομίων και θα λειτουργεί υπό όμοιες συνθήκες μ’ αυτές μίας οιασδήποτε εθνικής αγοράς. Για να καταστεί αυτό δυνατό και ως εκ τούτου να αναπτυχθεί ένας ανόθευτος ανταγωνισμός και η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και υπηρεσιών, χρειάστηκε μεταξύ άλλων να θεσπιστεί και ένα πλαίσιο εναρμόνισης των εθνικών περί σημάτων νομοθεσιών. Εισήχθη λοιπόν μία ενιαία διαδικασία για την απόκτηση ενός κοινοτικού πλέον σήματοςς, το οποίο προστατεύεται αυτομάτως και ενιαία σε όλη την Κοινότητα, παράγοντας αποτελέσματα σε όλη την επικράτειά της.

Ι. Νομικός προέλεγχος διαθεσιμότητας για το κοινοτικό σήμα

Πριν την υποβολή αίτησης κατοχύρωσης κοινοτικου σηματος, κρίσιμο είναι προηγουμένως να έχει διενεργηθεί ένας ενδελεχής νομικός προέλεγχος, προκειμένου να ελεγχθεί εάν το σήμα ευρωπαϊκής ένωσης είναι διαθέσιμο προς κατοχύρωση ή όχι. Επειδή σ’ όλα τα εμπορικά σήματα, άρα και στα κοινοτικά σήματα, ισχύει η αρχή της χρονικής προτεραιότητας, θα πρέπει το κοινοτικό σήμα που θέλει να κατοχυρώσει ο αιτών να μην ομοιάζει ηχητικά/εννοιολογικά με προγενέστερο ευρωπαϊκό ή μη εμπορικό σήμα, όταν φυσικά αφορά στο ίδιο προϊόν/υπηρεσία. Εδώ κρίσιμο είναι να σημειωθεί ότι ο νομικός προέλεγχος διαθεσιμότητας θα πρέπει να διενεργηθεί από έναν έμπειρο δικηγόρο στις κατοχυρώσεις σημάτων σ' όλα τα επίπεδα προστασίας ενός σήματος, δηλ. το εθνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές (εφόσον είναι κατοχυρωμένο διεθνώς για ευρωπαϊκές χώρες), ώστε να μην εγερθούν αντιρρήσεις από προγενέστερους δικαιούχους παραπλήσιων εθνικών ή διεθνών σημάτων.

Στείλτε μας το σήμα σας, προκειμένου να σας κάνουμε έναν δωρεάν νομικό προέλεγχο διαθεσιμότητας σε παγκόσμιο (διεθνές) επίπεδο στο info@ntova.gr ή καλέστε μας στο 210 3613836!

 

ΙΙ. Κόστος κατοχύρωσης Κοινοτικού σήματος

Η κατοχύρωση κοινοτικού σήματος απαιτεί την καταβολή τελών στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας είτε ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης είτε εντός των τριάντα ημερών από την υποβολή της αίτησης, για να μπορέσει ο αιτών να κατοχυρώσει ως χρονική προτεραιότητα την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και όχι την ημερομηνία κατάθεσης των τελών. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Σημάτων δεν ενημερώνει σχετικά με την καταβολή των ως άνω τελών. Είναι λοιπόν ευθύνη του αιτούντα να τα καταβάλει εμπροθέσμως, εάν θέλει να εκκινήσει η διαδικασία κατοχύρωσης  που αφορά στο κοινοτικό σήμα του. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο εισπράττει τα ως άνω τέλη, προκειμένου να χρεώσει τον φάκελο σε κάποιον εισηγητή και να εκκινήσει τη διαδικασία ελέγχου των τυπικών προϋποθέσεων της αίτησης κατοχύρωσης του κοινοτικού σήματος και του παραδεκτού της αιτήσεως. Σε περίπτωση δε απορρίψεως για οποιονδήποτε λόγο της αιτήσεως κατοχύρωσης του κοινοτικού σήματος, τα ως άνω τέλη δεν επιστρέφονται.

Το ύψος των τελών είναι 850 ευρώ για την πρώτη κλάση, +50 ευρώ για τη δεύτερη κλάση +150 ευρώ για κάθε επόμενη κλάση πλην των δύο πρώτων (και δεν υποκεινται σε ΦΠΑ λόγω ενδοκοιντικής συναλλαγής) και αφορά αυτομάτως όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει δικαίωμα επιλογής συγκεκριμένων ευρωπαϊκών χωρών. Τα ως άνω τέλη κατατίθενται απευθείας σε λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας στο εξωτερικό. Για τα ως άνω τέλη υπάρχει δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου (invoice), ώστε να μπορέσουν να δικαιολογηθούν φορολογικά.

Είστε έτοιμος/η να προστατέψετε το σήμα σας σε όλη την Ευρώπη;

Καλέστε με στο 210 3613836 ή στείλτε μας μέιλ στο info@ntova.gr με τα εξής στοιχεία:

-το σήμα σας ηλεκτρονική μορφή (αρχείο .jpeg),

-τα προϊόντα/υπηρεσίες που αυτό αφορά (ώστε να βρούμε τις κλάσεις που σας ενδιαφέρουν) και

-τη νομική μορφή της επιχείρησης/εταιρείας σας!


Για κάθε πληροφορία σχετικά με κατοχύρωση κοινοτικού σήματος επικοινωνήστε μαζί μας στο 2103613836 και ένας έμπειρος δικηγόρος θα σας καθοδηγήσει άμεσα!